مرتضی یاوری

صفحه نخست /مرتضی یاوری
مرتضي ياوري
نام و نام خانوادگی مرتضی یاوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه علوم درمانگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / مامایی و تولیدمثل دام
وبسایت
پست الکترونیک