مسیب یارمحمدی واصل

صفحه نخست /مسیب یارمحمدی واصل
مسيب يارمحمدي واصل
نام و نام خانوادگی مسیب یارمحمدی واصل
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 77 (1398) 44-54
2
مطالعات روانشناسی بالینی Vol. 9, No. 33 (1398) 45-62
3 پژوهش های نوین روانشناختی پیاپی 54 (1398) 273-292
4 روانشناسی تربیتی سال پانزدهم، شماره پنجاه و دو، تابستان1398 (1398) 217-237
5 مطالعات روان شناختی سال پانزدهم، شماره دو، تابستان 1398 (1398) 7تا24
6 مطالعات روانشناسی بالینی 34 (1398) 89-108
7 راهبردهای شناختی در یادگیری دوره 7، شماره 12 بهار و تابستان 1398 (1398) 211-189
8 اعتیاد پژوهی دوره 12 شماره 49 (1397) 223-242
9 شناخت اجتماعی سال هفتم، شماره اول، شماره پیاپی 13 (1397) 143-160
10 پژوهش های نوین روانشناختی سال 13، شماره 50 (1397) 199-224
11 راهبردهای شناختی در یادگیری سال پنجم شماره 8 بهار و تابستان 1396 (1396) 79-92
12 دستاوردهای روانشناختی دوره ی چهارم، سال 24 ، شماره یک (1396) 63-78
13 روانشناسی بالینی و شخصیت دوره 15، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1396 ) (1396) 17-25
14 علوم اعصاب شفای خاتم دوره 5، شماره 2 - ( 1-1396 ) (1396) 43-51
15
Sleep and Hypnosis 18 (2016) 74-81
16 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره ششم، شماره دو، پاییز 1395 (1395) 159-174
17 پژوهشنامه نهج البلاغه دوره 4، شماره 15 (1395) 99-116
18
International Journal of High Risk Behaviors and Addiction سال پنجم شماره 3 سپتامبر 2016 (2016) 9
19 رویکردهای نوین آموزشی - دانشگاه اصفهان سال یازدهم، شمارة 1، شمارة پیاپی 23 (1395) 81- 104
20 شناخت اجتماعی سال پنجم، شماره 1، (پیاپی 9) (1395) 18-32
21 پژوهشنامه علوی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 11 (1394) 61-80
22 مجله علوم پزشکی رازی دوره 22 ، شماره 139 ، دی 1394 (1394) 35-45
23 روانشناسی افراد استثنایی - دانشگاه علامه طباطبایی - با همکاری دانشگاه های دیگر سال پنجم، شماره 19، پاییز 1394 (1394) 83-114
24
Iranian Rehabilitation Journal 13 (2015) 16-22
25 فناوری آموزش و یادگیری شماره 2 (1394) 139-158
26 پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی 2 (1393) 62-73
27 روانشناسی مدرسه 1 (1393) 122-136
28 Journal of Kerman University of Medical Sciences 1 (2014) 355-367
29
PSYCHIATRY 4 (2014) 1-6
30
Reef Resources Assessment and Management Technical Paper 1 (2014) 1-7
31 پژوهش های نوین روانشناختی 1 (1393) 171-195
32
Frontiers in Psychiatry 4 (2014) 1-6
33
PSYCHIATRY 5 (2014) 1-6
34 ویژه نامه مطالعات اعتیاد دوره چهاردهم- ش5 (1392)
35 ویژه نامه مطالعات اعتیاد دوره چهاردهم- ش5 (1392)
36 ویژه نامه مطالعات اعتیاد دوره14-شماره 5 (1392) 49-58
37 ویژه نامه مطالعات اعتیاد دوره4-شماره 5 (1392) 30-37
38
Health care 1(1) (2013)
39
Frontiers in Public Health 1 (2013) 1-5
40
Frontiers in Public Health 1 (2013) 1-6
41 مجله علمی-پژوهشی پژوهان دوره 11- ش3 (1392)
42 مجله علمی-پژوهشی پژوهان دوره11-شماره3 (1392) 9-15
43 پژوهش در نظام های آموزشی 1 (1392) 143-161
44 س3- ش12 (2013)
45 (3) 12 (2013) 21-48
46 دوره 6- ش1 (2012) 23-46