یداله هنری لطیف پور

صفحه نخست /یداله هنری لطیف پور
يداله هنري لطيف پور
نام و نام خانوادگی یداله هنری لطیف پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم سیاسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم سیاسی 92 (1399) 24ـ50
2 جستارهای سیاسی معاصر دهم (1398) 131 تا 157
3 پژوهشنامه انقلاب اسلامی 8 (1397) 175-193
4 مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 46 (1397) 119-140
5 پژوهشنامه نهج البلاغه دوره 5 شماره 20 (1396) 89 - 109
6 پژوهشنامه علوم سیاسی - انجمن علوم سیاسی 3 سال یازدهم شماره (1395) 205-234
7 پژوهشنامه نهج البلاغه سال سوم- شماره 9 - بهار 1394 (1394) 55-74
8 مطالعات تاریخ اسلام 22 (1393) 121-150
9 فصلنامه سیاست 1 (1393) 429-407
10 (2) 8 (2013) 95-118
11 پژوهشنامه انقلاب اسلامی 8 (1392) 95-118
12 س1- ش2 (2012) 199-220