سیدمرتضی هزاویی

صفحه نخست /سیدمرتضی هزاویی
نام و نام خانوادگی سیدمرتضی هزاویی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم سیاسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم سیاسی ـ گرایش مسائل ایران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات انقلاب اسلامی - دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها 50 (1396) 45-58
2 پژوهشنامه انقلاب اسلامی دوره 7 شماره 23 (1396) 131 -157
3 مطالعات سیاسی جهان اسلام 13 (1395) 165-189
4 مطالعات انقلاب اسلامی - دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها 42 (1394) 81-98