لیلا هاشمیان

صفحه نخست /لیلا هاشمیان
ليلا هاشميان
نام و نام خانوادگی لیلا هاشمیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 متن پژوهی ادبی 22 (1397) 197-218
2 مطالعات ادبیات تطبیقی شماره 33 (1396) 235-249
3 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی شماره 48 (1396) 297-325
4 مطالعات ایرانی - دانشگاه کرمان 16 (1396) 201-212
5 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2 (1395) 167-181
6 دو فصلنامه علوم ادبی شماره 7/ دوره 5 (1395) 161-186
7 نشریه ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان 36 (1393) 359-382
8 گیلان ما 53 (1393) 8-19
9 پژوهشنامه انقلاب اسلامی 11 (1393) 131-154
10 مطالعات ادبیات تطبیقی 30 (1393) 91-111
11 مطالعات ادبیات تطبیقی 28 (1392) 159-192
12 گیلان ما 48 (1391) 22-29
13 س 5 (2011)
14 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 21 (1389) 183-207
15 فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد واحد سنندج 5 (1389) 115-136
16 عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 4 (1389) 72-79