محمود نیلی

صفحه نخست /محمود نیلی
نام و نام خانوادگی محمود نیلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان سال 12 - شماره 3 (1398) 17-28
2
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 165 (2018) 717-722
3 تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان 10 (1396) 33-45
4
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 29 (2017) 1-11
5
MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH 69 (2017) 306-316
6
KSCE Journal of Civil Engineering 2 (2016) 1-12
7
International Journal of Civil Engineering - بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت با همکاری انجمن مهندسی عمران 4 (1395) 1-10
8
Journal of Sustainable Cement-Based Materials 6 (2016) 1-15
9
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 107 (2016) 264-271
10 مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق) - دانشگاه صنعتی شریف 1/2 (1394) 111-119
11
Materials and Design 75 (2015) 174-183
12 مهندسی عمران مدرس دوره 15 (1393) نامشخص
13 تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان 1 (1393) 129-140
14
International Journal of Protective Structures 5 (2014) 47-63
15
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS 1 (2014) 105-110
16
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING 57 (2013) 36-42