علیرضا نوریان

صفحه نخست /علیرضا نوریان
نام و نام خانوادگی علیرضا نوریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / پاتولوژی دامپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع و سال
1
تعیین توالی ژن ثبت شده (1399)