علیرضا نوریان

صفحه نخست /علیرضا نوریان
نام و نام خانوادگی علیرضا نوریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / پاتولوژی دامپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 --- علیرضا نوریان حسین رضوان 1399/12/03
2 حبیب حبیب پور محمد حسین فیض حداد حسین رضوان 1399/11/23
3 سحر هامون نورد حسین رضوان علیرضا نوریان 1399/08/28
4 رویا عابدی زاده حسین رضوان علیرضا نوریان 1399/06/03
5 رضوان دالوند حسین رضوان علیرضا نوریان 1398/11/28
6 احسان محسنی حسین رضوان علیرضا نوریان 1398/11/14
7 احسان محسنی حسین رضوان علیرضا نوریان 1398/11/14
8 سعید کریمی علی اصغر بهاری حسین رضوان 1398/06/31
9 حمزه علی یعقوبی امین لو علیرضا نوریان حسین رضوان 1397/07/08
10 هیدخت رضاییان زینب صادقی دهکردی علیرضا نوریان 1396/03/03
11 سعید توتونچی مشهور عبدالمجید محمدزاده پژمان محمودی کوهی 1395/07/13
12 الهام بیات حسین رضوان سیدمسعود ذوالحواریه 1395/07/02