امیره نوربخش

صفحه نخست /امیره نوربخش
اميره نوربخش
نام و نام خانوادگی امیره نوربخش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 49 (1398) 269-277
2
SN Applied Sciences 1(1581) (2019) 1-8
3 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 49 (1398) 337-346
4
SN Applied Sciences 1(1040) (2019) 1-13
5
Journal of Thermal Engineering 5 (2019) 293-301
6
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 138 (2019) 1188-1198
7
Journal of Thermal Engineering 5 (2019) 149-156
8
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 138 (2019) 659-678
9
Annales de Chimie: Science des Materiaux 43 (2019) 43-51
10
International Journal of Heat and Technology vol.36, n. 4 (2018) 1493-1501
11
Energy Equipment and Systems vol.6 n. 2 (2018) 143-154
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES 129 (2018) 365-374
13
Advances in modelling and analysis. A, general mathematical and computer tools 55 (2018) 11-19
14 دریا فنون دوره4، شماره 2 (1396) 9-23
15 تحقیقات موتور - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو 45 (1395) 3-16
16 فناوری های نوین در سیستم های انرژی دوره 2 ، شماره 3 (1395) 9-24
17
ARCHIVES OF MECHANICS 68 (2016) 113-132
18
Journal of fundamental and applied sciences 8 (2016) 2306-2325
19
Majlesi Journal of Energy Management vol. 4. No.4 (2015) 7-21
20
Majlesi Journal of Energy Management vol4, n. 1 (2015) 21-40
21
Advanced Materials Research vol.875-877 (2014) 1194-1198
22
Majlesi Journal of Energy Management vol3, n4 (2014) 29-40