سیدیونس نورانی مقدم

صفحه نخست /سیدیونس نورانی مقدم
سيديونس نوراني مقدم
نام و نام خانوادگی سیدیونس نورانی مقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق خصوصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجلس و راهبرد سال24شماره92 (1396) 337-362
2 پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره3.شماره3.شماره پیاپی9 (1395) 157-186
3 مجله مطالعات حقوق تطبیقی دوره 7شماره1 (1395) صفحات 347 تا 365