حامد نوذری

صفحه نخست /حامد نوذری
حامد نوذري
نام و نام خانوادگی حامد نوذری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / هیدرولوژی و منابع آب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب 34 (1397) 66-80
2 پژوهش های حفاظت آب و خاک 25 (1397) 89-107
3 مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان 16 (1397) 7-19
4 پژوهش آب در کشاورزی 32 (1397) 459-471
5 هواشناسی کشاورزی 6 (1397) 41-49
6 علوم و مهندسی آبیاری 41 (1397) 167-181
7 مدلسازی در مهندسی شماره 52 (1397) 203-211
8
Journal of Agricultural Science and Technology 20 (2018) 1541-1553
9 تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب 4 (1396) 174-178
10 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 18 (1396) 31-44
11 مرتع و آبخیزداری 3 (1396) 805-820
12 دانش آب و خاک 27 (1396) 187-198
13 تحقیقات آب و خاک ایران 48 (1396) 335-347
14
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS online (2017) 1-10
15 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 15 (1396) 137-146
16
ECOLOGICAL MODELLING 347 (2017) 11-28
17 پژوهش آب ایران 11 (1396) 55-64
18 آبخیزداری ایران 36 (1396) 23-33
19
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 26 (2017) 590-597
20
International Journal of Environmental Sciences and Technology چاپ الکترونیکی (2017) 1-13
21
Iranian Journal of Health Sciences 4(4): 25-33 (2016) 25-33
22 دانش آب و خاک 26 (1395) 137-150
23 دانش آب و خاک 26 (1395) 139-150
24 فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب 24 (1395) 64-76
25 پژوهش آب ایران 10 (1395) 9-17
26 علوم آب و خاک 76 (1395) 189-205
27 علوم آب و خاک 76 (1395) 99-113
28 آبیاری و زهکشی 10 (1395) 199-207
29 تحقیقات آب و خاک ایران 46 (1394) 10
30 منابع آب و توسعه 9 (1394) 170-178
31 پژوهش آب در کشاورزی شماره 4 جلد 27 (1393) 565-575
32
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 11 (2014) 1-9
33 آبیاری و زهکشی شماره 3 جلد 8 (1393) 627-637
34
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 12 (2014) 1-7
35 مهندسی و مدیریت آبخیز جلد 6 شماره 3 (1393) 201-210
36 هواشناسی کشاورزی 2 (1393) 45-56
37 جلد 23- ش4 (2014) 59-72
38 هواشناسی کشاورزی پاییز و زمستان 92، شماره 1 جلد 2 (1392) 46-59