حامد نوذری

صفحه نخست /حامد نوذری
حامد نوذري
نام و نام خانوادگی حامد نوذری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / هیدرولوژی و منابع آب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات آب و خاک ایران 50 (1398) 2645-2659
2 علوم آب و خاک 23 (1398) 157-168
3 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 20 (1398) 1-12
4
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 26 (2019) 34993–35009
5 آبیاری و زهکشی 13 (1398) 811-820
6 مهندسی آبیاری و آب ایران 35 (1398) 217-228
7 علوم آب و خاک 23 (1398) 337-350
8
WATER RESOURCES MANAGEMENT 33 (2019) 1913-1926
9 مهندسی آبیاری و آب ایران 34 (1397) 66-80
10 پژوهش های حفاظت آب و خاک 25 (1397) 89-107
11 مدلسازی در مهندسی 16 (1397) 7-19
12 پژوهش آب در کشاورزی 32 (1397) 459-471
13 هواشناسی کشاورزی 6 (1397) 41-49
14 علوم و مهندسی آبیاری 41 (1397) 167-181
15 مدلسازی در مهندسی شماره 52 (1397) 203-211
16
Journal of Agricultural Science and Technology 20 (2018) 1541-1553
17 تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب 4 (1396) 174-178
18 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 18 (1396) 31-44
19 مرتع و آبخیزداری 3 (1396) 805-820
20 دانش آب و خاک 27 (1396) 187-198
21 تحقیقات آب و خاک ایران 48 (1396) 335-347
22
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS online (2017) 1-10
23 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 15 (1396) 137-146
24
ECOLOGICAL MODELLING 347 (2017) 11-28
25 پژوهش آب ایران 11 (1396) 55-64
26 آبخیزداری ایران 36 (1396) 23-33
27
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 26 (2017) 590-597
28
International Journal of Environmental Sciences and Technology چاپ الکترونیکی (2017) 1-13
29
Iranian Journal of Health Sciences 4(4): 25-33 (2016) 25-33
30 دانش آب و خاک 26 (1395) 137-150
31 دانش آب و خاک 26 (1395) 139-150
32 مهندسی آبیاری و آب ایران 24 (1395) 64-76
33 پژوهش آب ایران 10 (1395) 9-17
34 علوم آب و خاک 76 (1395) 189-205
35 علوم آب و خاک 76 (1395) 99-113
36 آبیاری و زهکشی 10 (1395) 199-207
37 تحقیقات آب و خاک ایران 46 (1394) 10
38 منابع آب و توسعه 9 (1394) 170-178
39 پژوهش آب در کشاورزی شماره 4 جلد 27 (1393) 565-575
40
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 11 (2014) 1-9
41 آبیاری و زهکشی شماره 3 جلد 8 (1393) 627-637
42
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 12 (2014) 1-7
43 مهندسی و مدیریت آبخیز جلد 6 شماره 3 (1393) 201-210
44 هواشناسی کشاورزی 2 (1393) 45-56
45 جلد 23- ش4 (2014) 59-72
46 هواشناسی کشاورزی پاییز و زمستان 92، شماره 1 جلد 2 (1392) 46-59