حامد نوذری

صفحه نخست /حامد نوذری
حامد نوذري
نام و نام خانوادگی حامد نوذری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / هیدرولوژی و منابع آب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی آبیاری و آب ایران 42 (1399) 107-119
2
Journal of Water and Climate Change 11 (2020) 1284-1301
3
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 25 (2020) 05020017-...
4 پژوهش های آبخیزداری 126 (1399) 39-55
5 تحقیقات آب و خاک ایران 50 (1398) 2645-2659
6 علوم آب و خاک 23 (1398) 157-168
7 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 20 (1398) 1-12
8
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 26 (2019) 34993–35009
9 آبیاری و زهکشی 13 (1398) 811-820
10 مهندسی آبیاری و آب ایران 35 (1398) 217-228
11 علوم آب و خاک 23 (1398) 337-350
12
WATER RESOURCES MANAGEMENT 33 (2019) 1913-1926
13 مهندسی آبیاری و آب ایران 34 (1397) 66-80
14 پژوهش های حفاظت آب و خاک 25 (1397) 89-107
15 مدلسازی در مهندسی 16 (1397) 7-19
16 پژوهش آب در کشاورزی 32 (1397) 459-471
17 هواشناسی کشاورزی 6 (1397) 41-49
18 علوم و مهندسی آبیاری 41 (1397) 167-181
19 مدلسازی در مهندسی شماره 52 (1397) 203-211
20
Journal of Agricultural Science and Technology 20 (2018) 1541-1553
21 تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب 4 (1396) 174-178
22 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 18 (1396) 31-44
23 مرتع و آبخیزداری 3 (1396) 805-820
24 دانش آب و خاک 27 (1396) 187-198
25 تحقیقات آب و خاک ایران 48 (1396) 335-347
26
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS online (2017) 1-10
27 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 15 (1396) 137-146
28
ECOLOGICAL MODELLING 347 (2017) 11-28
29 پژوهش آب ایران 11 (1396) 55-64
30 آبخیزداری ایران 36 (1396) 23-33
31
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 26 (2017) 590-597
32
International Journal of Environmental Sciences and Technology چاپ الکترونیکی (2017) 1-13
33
Iranian Journal of Health Sciences 4(4): 25-33 (2016) 25-33
34 دانش آب و خاک 26 (1395) 137-150
35 دانش آب و خاک 26 (1395) 139-150
36 مهندسی آبیاری و آب ایران 24 (1395) 64-76
37 پژوهش آب ایران 10 (1395) 9-17
38 علوم آب و خاک 76 (1395) 189-205
39 علوم آب و خاک 76 (1395) 99-113
40 آبیاری و زهکشی 10 (1395) 199-207
41 تحقیقات آب و خاک ایران 46 (1394) 10
42 منابع آب و توسعه 9 (1394) 170-178
43 پژوهش آب در کشاورزی شماره 4 جلد 27 (1393) 565-575
44
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 11 (2014) 1-9
45 آبیاری و زهکشی شماره 3 جلد 8 (1393) 627-637
46
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 12 (2014) 1-7
47 مهندسی و مدیریت آبخیز جلد 6 شماره 3 (1393) 201-210
48 هواشناسی کشاورزی 2 (1393) 45-56
49 جلد 23- ش4 (2014) 59-72
50 هواشناسی کشاورزی پاییز و زمستان 92، شماره 1 جلد 2 (1392) 46-59