مهرداد نغزگوی کهن

صفحه نخست /مهرداد نغزگوی کهن
مهرداد نغزگوي كهن
نام و نام خانوادگی مهرداد نغزگوی کهن
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانشناسی همگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان شناسی همگانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 20 (1399) 120-101
2 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه رازی کرمانشاه دوره 8 شماره 4 (1399) 76-57
3 نامه فرهنگستان 67 (1399) 41-59
4 زبان پژوهی 36 (1399) 209-187
5
STUF - Language Typology and Universals 73 (2020) 575-604
6 Language Related Research جلد 11 شماره 2 (2020) 336-315
7 دستور 15 (1398) 176-153
8 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 18 (1398) 112-93
9 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه رازی کرمانشاه 4 (1398) 1-19
10 علم زبان 9 (1398) 119-148
11 فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان) 14 (1398) 74-100
12 پژوهش های زبان شناسی 20 (1398) 33-48
13 زبان فارسی و گویش های ایرانی 6 (1397) 55-71
14 زبان شناسی و گویش های خراسان 19 (1397) 97-118
15 نامه فرهنگستان 13 (1396) 3-45
16 زبان پژوهی 24 (1396) 163-179
17 زبان فارسی و گویش های ایرانی 3 (1396) 65-97
18 دستور دوازدهم (1395) 171-192
19 زبان فارسی و گویش های ایرانی 2 (1395) 117-136
20 دوفصلنامه علمی و پژوهشی زبانشناخت 13 (1395) 59-87
21
FOLIA LINGUISTICA 50 (2016) 65-96
22 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دوره پنج شماره 10 (1394) 197-217
23 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 7 (1393) 97-113
24 دوره 4- ش4 (2014)
25 زبان ها و گویش های ایرانی، ویژه نامۀ نامه فرهنگستان 3 (1392) 111-132
26 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه رازی کرمانشاه س1- ش1 (1392)
27 س3- ش5 (2013) 65-94
28 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه رازی کرمانشاه 1 (1392) 59-77
29 ش 8 (2013) 227-244
30 مدلسازی در مهندسی دوره3- ش1 (1391) 118-134
31 س1- ش1 (2012)