مهرداد نغزگوی کهن

صفحه نخست /مهرداد نغزگوی کهن
مهرداد نغزگوي كهن
نام و نام خانوادگی مهرداد نغزگوی کهن
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانشناسی همگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان شناسی همگانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زبان شناسی و گویش های خراسان 19 (1397) 97-118
2 نامه فرهنگستان 13 (1396) 3-45
3 زبان پژوهی 24 (1396) 163-179
4 زبان فارسی و گویش های ایرانی 3 (1396) 65-97
5 دستور دوازدهم (1395) 171-192
6 زبان فارسی و گویش های ایرانی 2 (1395) 117-136
7 دوفصلنامه علمی و پژوهشی زبانشناخت 13 (1395) 59-87
8
FOLIA LINGUISTICA 50 (2016) 65-96
9 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دوره پنج شماره 10 (1394) 197-217
10 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 7 (1393) 97-113
11 دوره 4- ش4 (2014)
12 زبان ها و گویش های ایرانی، ویژه نامۀ نامه فرهنگستان 3 (1392) 111-132
13 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه رازی کرمانشاه س1- ش1 (1392)
14 س3- ش5 (2013) 65-94
15 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه رازی کرمانشاه 1 (1392) 59-77
16 ش 8 (2013) 227-244
17 مدلسازی در مهندسی دوره3- ش1 (1391) 118-134
18 س1- ش1 (2012)