محمدکاظم نظیری

صفحه نخست /محمدکاظم نظیری
نام و نام خانوادگی محمدکاظم نظیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد ـ مدلهای آماری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات مدل سازی اقتصادی دوره نهم شماره 34 (1397) 201-254
2
Iranian Economic Review 23 (2019) 209-234
3 سیاستگذاری اقتصادی - دانشگاه یزد - باهمکاری دانشگاه های دیگر دوره 10 شماره 20 (1397) 35-70
4 تحقیقات مدل سازی اقتصادی دوه 8 شماره 30 (1396) 79-107
5 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 22 (1396) 113-132
6 پژوهشنامه بازرگانی دوره 21 شماره 81 (1395) صفحه 31-56
7 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال پنجم شماره 17 (1395) 169-187
8 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی (21)67 (1392) 89-104
9 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 12 (1392) 51-72