نوراله نظری پویا

صفحه نخست /نوراله نظری پویا
نام و نام خانوادگی نوراله نظری پویا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 458 (2016) 3795-3807
2
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 360 (2015) 24