نجمه نظری

صفحه نخست /نجمه نظری
نجمه نظري
نام و نام خانوادگی نجمه نظری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سبک شناسی نظم و نثر فارسی 1 (1398) 185-203
2 پژوهش های ادبیات تطبیقی دوره 6 شماره 3 (1397) 131-152
3 پژوهشنامه ادب غنایی تک جلد است (1397) 225-244
4 عصر آدینه تک جلد (1396) 117-142
5 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) تک جلد است (1396) 281-316
6 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت تک جلد است (1396) 199-212
7 عصر آدینه 20 (1395) 63-80
8 عصر آدینه 19 (1395) 85-108
9 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی سال 12-ش 44 (1395) 265-239
10 پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی 21 (1394) 195-214
11 پژوهشنامه ادببات تعلیمی 26 (1394) 157-179
12 پژوهشنامه ادب غنایی شماره 24 (1394) 267-282
13 روانشناسی بالینی سال 6، شماره 1 (26) (1393) 103-112
14
International Journal of Psychology and Behavioral Research 1(3) (2014) 631-643
15 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 54 (1392) 61-72
16 پژوهش زبان و ادبیات فارسی 27 (1391) 71-97
17 رشد آموزش زبان و ادب فارسی 100 (1390) 144-146
18 عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 9 (1390) 73-90
19 ادبیات پایداری 5 (1390) 237-258
20 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 12 (1390) 249-264
21 رشد آموزش زبان و ادب فارسی 96 (1389) 54-57
22 عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 5 (1389) 24-40
23 متن پژوهی ادبی 46 (1389) 1-18
24 مطالعات زبانی بلاغی 2 (1389) 129-146
25 پژوهش علوم انسانی 27 (1389) 33-51
26 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 7 (1389) 61-77
27 عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2 (1389) 120-130
28 مطالعات زبانی بلاغی 1 (1389) 141-160
29 رشد آموزش زبان و ادب فارسی 91 (1388) 37-41
30 پژوهش علوم انسانی 19 (1385) 1-15
31 پژوهش علوم انسانی 11-12 (1383) 55-70