فخرالسادات نصیری ولیک بنی

صفحه نخست /فخرالسادات نصیری ولیک بنی
نام و نام خانوادگی فخرالسادات نصیری ولیک بنی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت بهره وری 51 (1398) 173-193
2 اخلاق در علوم و فناوری سال 13، شماره3 (1397) 31-39
3 مدیریت مدرسه دوره 6 شماره 1 (1397) 43-61
4 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی شماره 2،پیاپی 34، (1397) 165-180
5 زن و جامعه سال9، شماره2 (1397) 233-246
6 چشم انداز مدیریت دولتی شماره30 (1396) 75-96
7 جامعه شناسی کاربردی سال بیست و هفت، شمار4 (1395) 99-116
8 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی شماره28 (1395) 1-26
9 پژوهش های مدیریت منابع انسانی سال هشتم شمارة3 (1395) 1-26
10 پژوهشهای تربیتی - دانشگاه خوارزمی شماره 31 (1395) 111-132
11 مطالعات منابع انسانی سال5، شمارة 21 (1395) 71-96
12 مدیریت منابع انسانی در ورزش سال3 شمارة2 (1395) 221-230
13 اخلاق در علوم و فناوری سال یازددهم، شمارة2 (1395) 61-69
14 مدیریت توسعه و تحول 26 (1395) 45-51
15 مجله روانشناسی70 بهار95، سال بیستم ، شماره 1 (1395) 86-101
16 مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره 24، شماره 79 ، زمستان 1394 (1394) صفحه 101-118
17 نوآوری و ارزش آفرینی - جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه با همکاری موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان علمی پژوهشی 4 (1394) 11-19
18 مدیریت سرمایه اجتماعی دورة 2، شمارة 4، (1394) صفحات 475-496
19 مطالعات رفتار سازمانی سال چهارم، شمار ه 4 (شماره پیاپی 15 )، زمستان 1394 (1394) 121-144
20 مدیریت برآموزش سازمان ها سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان94 (1394) 63-90
21 پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی پاییز1394 (1394) 71-95
22 گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره دوازدهم، شماره4 (1394) 496-505
23 زن در توسعه و سیاست دوره 13 شماره 3 (1394) 377-398
24 مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال24 شماره79 (1394) 101-118
25 مدیریت فرهنگ سازمانی دوره 13، شماره 2 (1394) 485-512
26 مدیریت فرهنگ سازمانی سال 12، شماره 3 (1394) 667-689
27 دو ماهنامه مدیریت کیقیت فراگیر سال سوم، شماره15 و 16 (1393) 3-13
28 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان سال12، شماره 4 (1393) 149-172
29 پژوهش در نظام های آموزشی سال 8، شماره27 (1393) 41-60
30 پژوهش علوم انسانی سال 15، شماره35 (1393) 99-115
31 مهندسی و مدیریت کیفیت 3 (1393) 260-270
32 نوآوری های مدیریت آموزشی سال نهم ، شماره چهارم، مسلسل36 (1393) 86-95
33 مطالعات مدیریت راهبردی شماره 19 (1393) 55-76
34 اقتصاد و مدیریت شهری سال دوم، شماره8 (1393) 97-108
35 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 5 (1393) 329-338
36 پژوهش علوم انسانی 35 (1393) 41-64
37 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 4 (1393) 55-81
38
JOURNAL OF APPLIED SCIENCES RESEARCH 10 (6) (2014) 483-488
39 پژوهش های مدیریت عمومی 23 (1393) 27-52
40 نوآوری های مدیریت آموزشی 2 (1393) 7-24
41 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال 5، شماره1 (1393) 175-188
42 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار سال هشتم شماه یک (1393) 99-114
43 پژوهش علوم انسانی سال 14، شماره33 (1393) 117-132
44 ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY (2014)
45 فصلنامه پِژوهش های رهبری و مدیریت اموزشی سال7، شماره 4 (1392) 91-110
46 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی سال نهم ،شماره18 (1392) 113-128
47 (2013)
48 مدیریت برآموزش سازمان ها (1392)
49 (2013)
50 مشاوره و روان درمانی خانواده ویژه نامه خانواده، شماره 1 (1391) 91-100
51 فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی سال 4، شماره1 (1391) 130-149
52 تحقیقات مدیریت آموزشی س4-ش1 (1391)
53 مهندسی صنایع و مدیریت دوره 8- ش3 (1391) 127-151
54 پژوهش علوم انسانی سال 11، شماره28 (1391) 107-122
55 س3-ش1 (2012) 1-20
56 پژوهش علوم انسانی س12- ش30 (1390) 19-37
57 پژوهش علوم انسانی س11- ش28 (1389)
58 پژوهش علوم انسانی سال10، شماره 25 (1388) 129-146