محمد نصیری

صفحه نخست /محمد نصیری
محمد نصيري
نام و نام خانوادگی محمد نصیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS 142 (2019) 25-36
2
ETRI JOURNAL 41 (2019) 197-206
3
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining 7 (2019) 109-119
4
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING 74 (2018) 4910-4927
5
Journal of Information systems and telecommuniction 6 (2018) 95-105
6
International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing Vol 28 No 1 (2018) 1-12
7 رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با همکاری انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 6 شماره 2 (1396) 69-82
8
International Journal of Communication Networks and Distributed Systems Vol. 19, No. 4 (2017) 434-447
9 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز جلد 46 شماره 3 (1395) 221-232
10 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز جلد 46 شماره 3 (1395) 181-196
11
Int. J. Wireless and Mobile Computing 9 (3) (2015) 231-239
12 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 8 (1393) 121-141
13
Int. J. Wireless and Mobile Computing جلد 7 شماره 6 (2014) 528-535