ابراهیم نصیرالاسلامی

صفحه نخست /ابراهیم نصیرالاسلامی
نام و نام خانوادگی ابراهیم نصیرالاسلامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه آمار
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار
وبسایت
پست الکترونیک