فرزاد ناظم

صفحه نخست /فرزاد ناظم
نام و نام خانوادگی فرزاد ناظم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فیض دوره 23 - شماره 5 (1398) 563-577
2 پژوهش در طب ورزشی و فناوری سال هشتم شماره 16 (1397) 17-28
3
The journal of pediatrics 200 (2018) 155-9
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17 (1397) 187-200
5 National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology Vol 8 Issue 5 (2018) 713-718
6 مجله دانشکده پزشکی اصفهان سال 36 - شماره 470 - (1397) 194-200
7 مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دوره 16، شماره 2 (1396) 209-222
8 فیزیولوژی ورزشی 34 (1396) 16
9
Indian Heart Journal 1272 (2017) 6
10 ارگونومی دوره 5 شماره 2 (1396) 17-25
11 فصلنامه دانش و تندرستی دوره 12، شماره 1 (1396) 66-72
12
Journal of Research in Health Sciences 17 (2017) 1-7
13 Koomesh 19 (2017) 84-92
14
Iranian Journal of Basic Medical Sciences 20 (2017) 1-9
15 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 4 (1395) 20-30
16 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات و بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد دوره 24 شماره 10 (1395) 798-809
17
Medical Laboratory Journal Vol 10: No 5 (2016) 7
18 علوم زیستی ورزشی دره 8 شماره 1 (1395) 53-63
19 مجله غدد درون ریز و متابولیسیم ایران دوره 18- شماره 1 (1395) 46-53
20 ورزش و علوم زیست حرکتی سال هفتم شماره 2 (1394) 1-8
21 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره 3، شماره 6 (1394) 9-20
22
EXCLI Journal 14 (2015) 1104-1115
23 ارمغان دانش دوره20 شماره 7 (1394) 572-584
24 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا دوره5 شماره 2 (1394) 278-287
25 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 9 (1394) 75-86
26
Journal of Research & Health 5(3) (2015) 305-313
27
Canadian Journal of Diabetes 39 (2015) 229-234
28 مجله علوم پزشکی رازی دوره 22، شماره 135 (1394) 2-8
29
Apunts Medicina de l'Esport 50(188) (2015) 139-145
30
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS (7-8)55 (2015) 805-812
31
Sport Science 8(1) (2015) 71-78
32
Cardiovascular Toxicology 16 (2) (2015) 122-129
33 مجله فیزیولوژی وفارماکولوژی 4(18) (1393) 445-454
34 بیومکانیک ورزشی 1 (1393) 1-9
35 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1 (1393) 83-90
36
MEDICINA DELLO SPORT 1 (2014) 581-92
37 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 7 (1393) 87-95
38
MAGNT Research Report 1 (2014) 4018-4023
39 فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی 12 (1393) 49-57
40 ورزش و علوم زیست حرکتی 1 (1393) 27-36
41
Lipids in Health and Disease 1 (2014) 1-7
42 مجلۀ علمی پزشکی جندی شاپور 1 (1393) 147-157
43
MAGNT Research Report 1 (2014) 4013-4017
44 (17) 5 (2014) 441-448
45
Iranian Journal of Health and Physical Activity 4 (2013) 44-48
46
Iranian Journal of Health and Physical Activity 4 (2013) 23-28
47
Advances in Environmental Biology 7(7) (2013) 1327-1330
48 دوره7- شماره2 (2013) 143-153
49 ش11 (2012) 9-21
50 س15- ش2 (2012) 109-118
51 ج 2- ش1 (2012) 25-33
52 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 19- ش1 (1391)
53 ش11 (2012) 55-73