سنبل ناظری

صفحه نخست /سنبل ناظری
نام و نام خانوادگی سنبل ناظری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه بیوتکنولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوشیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Biological Journal of Microorganisms 27 (2018) 61-71
2 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 31(2) (1397) 398-408
3 پژوهش های سلولی و مولکولی 31 (1397) 79-92
4
PHYTOMEDICINE 41 (2018) 67-73
5
journal of agricaltural science and technology 19 (2017) 719-729
6 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 29(3) (1395) 534-542
7 ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران 11(2) (1395) 315-320
8
Journal of Medicinal Plants & By-productsانجمن گیاهان دارویی ایران 2 (1394) 205-210
9 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) جلد 28 ، شماره 2 (1394) 364-373
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 21، شمراه 4 (1393) 277-285
11
PHYTOCHEMISTRY 103 (2014) 32-37
12
Journal of Medicinal Plants Research (8)4 (2014) 208-216
13
Journal of Cell and Molecular Research (5)1 (2013) 35-34
14 4- ش 2 (2013) 197-203