فرامرز میرزایی

صفحه نخست /فرامرز میرزایی
فرامرز ميرزايي
نام و نام خانوادگی فرامرز میرزایی
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه زبان وادبیات عرب
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان وادبیات عربی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه نقد ادب عربی 13 (1396) 171-198
2 مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 37 (1394) 1-20
3 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 13 (1394) 34-11
4 نامه فرهنگستان 12 (1394) 210-242
5 نقد ادب معاصر عربی 9 (1394) 33-49
6 ادب عربی 1 (1394) 301-324
7 ادبیات پایداری 12 (1394) 353-379
8 ادبیات دینی دوره 3 شماره7 پاییز و زمستان93 (1393) 7-32
9 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره 3 شماره 9 (1393) 71-84
10 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 33 (1393) 147-169
11 زبان و ادبیات عربی شماره 11 (1393) 1-26
12 دراسات فی العلوم الانسانیه سال 21 شماره 1 (1393) 33-56
13 جستارهای زبانی 5 (21) (1393) 1-41
14 پژوهشنامه ادب غنایی شماره 23 سال 12 (1393) 263-282
15 مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصیله محکمه 33 (1393) 17-33
16 ادب عربی شمار2 سال 6 (1393) 201-222
17 نقد ادب معاصر عربی سال چهرم 9 پیاپی شماره 7 (1393) 1-28
18 باستان شناسی و تاریخ هنر شرق باستان 1 (1393) 56-63
19 ادبیات تطبیقی شماره 14 سال 4 (1393) 123-140
20 جستارهای زبانی 2 (18) (1393) 31-54
21 پژوهشنامه انقلاب اسلامی شماره 10 سال سوم (1393) 17
22 س3- ش5 (پیاپی 7) (2014)
23 اضاءات نقدیة 12 (1392) 107-134
24
مجلة اتحاد الجامعات العربیة للآداب العدد 10 -2ب (1392) 1649-1669
25 ادبیات تطبیقی سال 5 شماره 9 (1392) 237-256
26 ش28 (2013) 89-110
27 س3- ش5 (2013)
28 مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصیله محکمه 28 (1392) 89-110
29 جلد4- ش2 (2013) 199-220
30 دائرة المعارف بزرگ اسلامی 20 (1392) 1-3
31 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی س7- ش3 (1392)
32 جستارهای زبانی 2(14) (1392) 199-220
33 مجله آفاق الحضاره دوره 16 شماره 1 (1392) 85-98
34 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 5 (1392) 41-64
35 مجلة جامعة ابن رشد فی هولندا 8 (1391) 2-27
36 ادبیات دینی 3 (1391) 7-22
37 پژوهشنامه نقد ادب عربی 5 (1391) 157-183
38 International Bulletin Water resources and Development شماره4 (2013) 197-230
39 دراسات فی نقد الآدب العربی س3- ش5 (1391)
40 الحکمة 14 (1391) 172-184
41 گزارش میراث س6-ش53 (1391) 43-49
42 (2) 3 (2012)
43 مجلة کتابات 3 (1390) 295-340