سارا میرزائی گودرزی

صفحه نخست /سارا میرزائی گودرزی
سارا ميرزائي گودرزي
نام و نام خانوادگی سارا میرزائی گودرزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دامی، تغذیه دام- تغذیه طیور
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های تولیدات دامی دهم شماره 25 (1398) 42-51
2 تولیدات دامی 21 (3) (1398) 371-380
3 پژوهش های تولیدات دامی 9 (1397) 1-8
4
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 236 (2018) 57-67
5
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 3 (2017) 1-12
6 تولیدات دامی 2 (1396) 389-401
7
Acta Scientiarum - Animal Sciences v39, n2 (2017) 157-162
8 میکروبیولوژی دامپزشکی 1 (1396) 21-31
9 تحقیقات دامپزشکی دوره 72، شماره 1 (1396) 33-42
10
Journal of Livestock Science and Technology 5(1) (2017) 1-8
11
Acta Scientiarum - Animal Sciences v 39, n1 (2017) 51-56
12 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 111 (1395) 163-176
13
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 38 (2016) 285-292
14
POULTRY SCIENCE 0 (2016) 1-12
15
Poultry Science Journal 4 (2016) 13-18
16 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 109 (1394) 35-44
17
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 166, 1-2 (2015) 47-53
18 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 106 (1394) 243 -258
19
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 187 (2014) 53-60
20
international journal of plant, Animal and invironmental sciences 4 (2014) 459-464
21
Journal on new biological reports 3 (3) (2014) 288-294
22 دوره 15- ش1 (2013) 11-20