سارا میرزائی گودرزی

صفحه نخست /سارا میرزائی گودرزی
سارا ميرزائي گودرزي
نام و نام خانوادگی سارا میرزائی گودرزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دامی، تغذیه دام- تغذیه طیور
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات تولیدات دامی 9 (1399) 33-45
2
Iranian Journal of Applied Animal Science 10-2 (2020) 355-363
3 پژوهش های تولیدات دامی دهم شماره 25 (1398) 42-51
4 تولیدات دامی 21 (3) (1398) 371-380
5 پژوهش های تولیدات دامی 9 (1397) 1-8
6
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 236 (2018) 57-67
7
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 3 (2017) 1-12
8 تولیدات دامی 2 (1396) 389-401
9
Acta Scientiarum - Animal Sciences v39, n2 (2017) 157-162
10 میکروبیولوژی دامپزشکی 1 (1396) 21-31
11 تحقیقات دامپزشکی دوره 72، شماره 1 (1396) 33-42
12
Journal of Livestock Science and Technology 5(1) (2017) 1-8
13
Acta Scientiarum - Animal Sciences v 39, n1 (2017) 51-56
14 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 111 (1395) 163-176
15
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 38 (2016) 285-292
16
POULTRY SCIENCE 0 (2016) 1-12
17
Poultry Science Journal 4 (2016) 13-18
18 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 109 (1394) 35-44
19
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 166, 1-2 (2015) 47-53
20 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 106 (1394) 243 -258
21
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 187 (2014) 53-60
22
international journal of plant, Animal and invironmental sciences 4 (2014) 459-464
23
Journal on new biological reports 3 (3) (2014) 288-294
24 دوره 15- ش1 (2013) 11-20