اصغر میرزائی اصل

صفحه نخست /اصغر میرزائی اصل
اصغر ميرزائي اصل
نام و نام خانوادگی اصغر میرزائی اصل
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه بیوتکنولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / اصلاح نباتات- گرایش ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم باغبانی 33 (1398) 481-497
2
Iranian Journal of Plant Physiology 9 (2019) 2911-2920.
3 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 123 (1398) 167-182
4 زیست شناسی میکروارگانیسم ها - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر 8)29( (1398) 41-56
5
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 136 (2019) 561–573
6 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند 34 (1397) 147-163
7 علوم باغبانی ایران دوره 49، شماره 3 (1397) 769-778
8
ECOTOXICOLOGY 27 (2018) 1281-1291
9 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 16 (1396) 19-32
10
BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH Volume 107, Issue 6 (2017) 777-790
11
Biotechnologia 98 (2017) 209-217
12
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 130 (2017) 369–378
13 زیست فناوری گیاهان زراعی دوره 7 شماره 18 (1396) 57-72
14
journal of agricaltural science and technology 19 (2017) 719-729
15 ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران دوره یازدهم شماره 3 (1395) 449-457
16 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی - انجمن ایمنی زیستی ایران دوره پنجم شماره 2 (1395) 67-75
17 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند دوره 32 شماره 2 (1395) 173-183
18
Journal of Functional and Environmental Botany volume 6 number 1 (2016) 1-8
19
Biotechnologia 97(2) (2016) 87-94
20 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) پانزدهم شماره اول (1395) 1-7
21 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) جلد 28 ، شماره 2 (1394) 364-373
22 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) جلد چهاردهم/ شمارة اول (1394) 33-37
23 مجله زیست شناسی ایران 27(3) (1393) 440-449
24
PHYTOCHEMISTRY 103 (2014) 32-37
25 مجله زیست شناسی ایران (1392)