ناصر میرازی

صفحه نخست /ناصر میرازی
نام و نام خانوادگی ناصر میرازی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 9 (1398) 10-18
2 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) 9 (1398) 672-684
3 ارمغان دانش 24(5) (1398) 746-762
4 مجله علوم پزشکی رازی 26 (1398) 24-32
5
Avicenna Journal of Phytomedicin 9 (2019) 101-116
6
International Journal of Preventive Medicine 10 (2019) 7
7 مجله علوم پزشکی رازی 25 (1397) 20-10
8 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 116 (1397) 111- 121
9 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (1)40 (1397) 29-37
10
CIENCIA RURAL v.48, n.6, 2018. (2018) 1-8
11 مجله علوم پزشکی رازی 164 (1396) 75-84
12 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 39 (1396) 65-73
13 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز 39 (1396) 57-64
14 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز 39 (1396) 28-35
15
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 10 (2017) 1-8
16 ارمغان دانش 22 (1396) 419-430
17 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز 39 (1396) 86- 94
18 ارمغان دانش 3 (1396) 325-336
19 ارمغان دانش 22 (1396) 129-144
20 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24 (1395) 70-58
21
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 20 (2016) 108-116
22 ارمغان دانش 9 (1395) 860 - 872
23 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 8 (1395) 88-98
24 فیض 4 (1395) 297-305
25 فیض 3 (1395) 196-204
26 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 7 (1395) 131-140
27
Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences 9 (2016) 746-752
28 ارمغان دانش 2 (1395) 147-135
29 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 7 (1395) 17-9
30 ارمغان دانش 21 (1395) 39-27
31 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) 11 (1394) 1001-1009
32 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 101 (1394) 98-107
33 ارمغان دانش 11 (1394) 972-984
34 ارمغان دانش 10 (1394) 858-872
35 ارمغان دانش 8 (1394) 677-688
36
EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS 40 (2015) 343-348
37 فصلنامه دانش و تندرستی 2 (1394) 59-67
38 ارمغان دانش 2 (1394) 144-126
39 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 6 (1394) 31-42
40
Pharmacology,Biochemistry and Behavior 131 (2015) 87-90
41 پژوهش در پزشکی 8 (1393) 200-206
42 مجله طب سنتی اسلام و ایران سوم (1393) 245-255
43 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 8 (1393) 63-70
44 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز 4 (1393) 94-101
45
Focus on Alternative and complemantary therapies 3 (2014) 156-162
46
Journal of Acute Disease 14 (2014) 212-217
47
Pharmaceutical Sciences (4)9 (2014) 15-22
48
PharmaNutrition 2 (2014) 155-160
49
European Journal of Experimental Biology 4(4) (2014) 170-172
50
EPILEPSY RESEARCH 108 (2014) 411-419
51 فیض 2 (1393) 110-115
52 (2014)
53 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز 36 (1393) 74-81
54 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز دوره 36 شماره 1 (1393) 74-81
55 (2014)
56 26- ش2 (2013)
57