محمد مولایی

صفحه نخست /محمد مولایی
نام و نام خانوادگی محمد مولایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نظریه های کاربردی اقتصاد 6(4) (1398) 251-274
2
Money and Economy 14(4) (2019) 555-572
3 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 8(30) (1398) 177-193
4 تحقیقات اقتصادی 54(1) (1398) 233-250
5
Money and Economy 12(4) (2019) 120-142
6 مطالعات و سیاست های اقتصادی 13(2) (1397) 17-44
7 تحقیقات اقتصادی 53(4) (1397) 941-970
8 پژوهش های رشد و توسعه پایدار 18(3) (1397) 169-194
9
Money and Economy 12(1) (2018) 37-54
10
African Journal of Economic and Management Studies 9(4) (2018) 523-536
11 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 8(31) (1397) 93-106
12
journal of economic and management perspectives 12(2) (2018) 126-132
13 تحقیقات اقتصادی 53(1) (1397) 208-181
14 روستا و توسعه 20(4 (1396) 121-141
15 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 5(17 (1395) 169-191
16 نظریه های کاربردی اقتصاد 3(3) (1395) 93-114
17 نظریه های کاربردی اقتصاد 3(3) (1395) 93-114
18 راهبرد اقتصادی 4(14) (1395) 97-124
19 پژوهشنامه اقتصاد کلان 11(21) (1395) 1-15
20
Iranian Economic Review Vol.19, No2 (2015) 250
21 پژوهشنامه نهج البلاغه 11 (1394) 132
22 تحقیقات اقتصادی دورۀ 50 ، شمارۀ 2، تابستان 1394 (1394) 509-537
23 پژوهش های اقتصادی ایران سال نوزدهم-شماره 60-پاییز 1393 (1394) 157-180
24 پژوهش های رشد و توسعه پایدار 4-سال14 (1393) 119-253
25 پژوهشنامه نهج البلاغه 7 (1393) 87-101
26 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی 3 (1393) 33-46
27 فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی 53 (1393) 83-108
28 راهبرد اقتصادی 9 (1393) 73-99
29 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 10 (1393) 201-228
30 فصلنامه مدیریت بازار یابی 2 (1393) 103-116
31 پژوهشنامه نهج البلاغه 4 (1392) 93-110
32 (2) 7 (2014) 107-130
33 (2) 5 (2013) 95-116
34 پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی) (12) 45 (1391) 201-226