سیدسعید موسوی

صفحه نخست /سیدسعید موسوی
سيدسعيد موسوي
نام و نام خانوادگی سیدسعید موسوی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات دکترای تخصصی / اصلاح نباتات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Genetic Resources 5(2) (2019) 72-82
2
Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization 17(6) (2019) 471-479
3 زیست فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 10 (1398) 173-181
4
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 24-1 (1398) 87-97
5 فنآوری تولیدات گیاهی هیجدهم (1397) 31-44
6
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 23 (1397) 273-283
7 علوم زراعی ایران 20 (1397) 93-107
8 به نژادی نهال و بذر 34 (1397) 37-62
9
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 132 (2018) 445-452
10
JOURNAL OF GENETICS 97 (2018) 1433-1444
11 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 16 (1396) 19-32
12 فنآوری تولیدات گیاهی 17(2) (1396) 53-66
13
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 22(2) (1396) 209-220
14
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 130 (2017) 369–378
15 پژوهشهای حبوبات ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر 8(1) (1396) 192-208
16 علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی 15(2) (1396) 21-38
17 پژوهش های پنبه ایران 4(2) (1396) 101-114
18 فنآوری تولیدات گیاهی 16 (2) (1395) 121-130
19
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 126 (2016) 449-458
20 تولیدات گیاهی 39 (1395) 119-131
21
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY 40 (2016) 571-579
22 تولیدات گیاهی 38 (1394) 105-116
23 زراعت (پژوهش و سازندگی سابق) 109 (1394) 1-8
24 تولید محصولات زراعی و باغی 5 (1394) 91-103
25 تولید محصولات زراعی و باغی 5 (1394) 271-280
26
International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Science 4 (7) (2015) 475-486
27 فنآوری تولیدات گیاهی پانزده (1394) 141-152
28
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 122 (2015) 321-329
29 تحقیقات غلات 4 (1393) 155-173
30 تولیدات گیاهی 1 (1393) 81-92
31 پژوهش علف های هرز 6 (1393) 121-134
32 س3- ش2 (2014) 119-130
33 دانش زراعت 6 (1392) 79-92
34 دانش زراعت 6 (1392) 37-54
35 20- ش1 (2013)
36 دانش زراعت س5- ش7 (1391)
37 جل12- ش1 (2012)