مازیار مهیمنی

صفحه نخست /مازیار مهیمنی
مازيار مهيمني
نام و نام خانوادگی مازیار مهیمنی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فرانسه
تحصیلات دکترای تخصصی / ادبیات عمومی و تطبیقی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی اول (1397) 327-365
2 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 1 (1397) صفحه 103-132
3 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 1 (1397) صفحه 1-10
4 کتاب قیم 18 (1397) 31-60
5 پژوهش های ادبی - قرآنی 1 (1396) 91-116
6 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 1 (1395) 179-216
7
Etudes de langue et littérature françaises 1 (2014) 51-61
8 مطالعات سیاسی-اجتماعی جهان 1 (1391) 381-390