نادر مهرگان

صفحه نخست /نادر مهرگان
نام و نام خانوادگی نادر مهرگان
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های اقتصادی ایران 12 (1399) 171-188
2 مجله علمی شیلات ایران 5 (1398) 57-67
3 اقتصاد و الگوسازی 38 (1398) 35-58
4 رویش روانشناسی 38 (1398) 187-192
5 مدیریت آب در کشاورزی 5 (1397) 36-29
6 تحقیقات مدل سازی اقتصادی دوره نهم شماره 34 (1397) 201-254
7 پژوهش و برنامه ریزی روستایی (2)7 (1397) 63 -77
8 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 29 (1396) 17-30
9 رفاه اجتماعی 65 (1396) 69-102
10 مطالعات و سیاست های اقتصادی شماره 105 (1395) 103-123
11 مدلسازی اقتصادی سال6 شماره 24 (1395) 7-40
12 نظریه های کاربردی اقتصاد 3(2) (1395) 1-22
13 سیاستگذاری اقتصادی 15 (1395) 117-135
14 مجلس و راهبرد 85 (1395) 85-106
15 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 22 (1395) 83-100
16 نظریه های کاربردی اقتصاد 2 (1394) 43-60
17 اقتصاد کشاورزی و توسعه 23 (1394) 141-168
18 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 4 (1394) 81-105
19 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 23 (1394) 103-130
20 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 46 (1394) 107-119
21 اقتصاد و توسعه منطقه ای 22 (1394) 1-30
22 پژوهش های رشد و توسعه پایدار 15 (1394) 117-136
23 برنامه ریزی و بودجه 127 (1393) 3-34
24
European Online Journal of Natural and Social Sciences 4 (2015) 273
25 سیاست های مالی و اقتصادی 8 (1393) 5-20
26 اقتصاد مسکن 5 (1393) 45-68
27 پژوهش های پولی و بانکی 18 (1393) 131-156
28 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 12 (1393) 233-255
29 تحقیقات اقتصادی 108 (1393) 523-558
30 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 12 (1393) 183-208
31
Asian Journal of Research in Business Economics and Management 4 (2014) 283-296
32 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 10 (1393) 107-125
33 تحقیقات اقتصادی 107 (1393) 411
34 راهبرد اقتصادی 9 (1393) 7
35 سیاستگذاری اقتصادی 11 (1393) 1-33
36
International Journal of Business and Development Studies 6 (2014) 113-125
37 سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی 2 (1393) 1-27
38 نظریه های نوین اقتصادی 2 (1393) 93-122
39 سیاست های راهبردی و کلان 5 (1393) 1-24
40 اقتصاد مسکن 49 (1393) 11-28
41 اقتصاد اسلامی 53 (1393) 99
42 برنامه ریزی و بودجه 122 (1392) 3
43 سیاستگذاری اقتصادی 10 (1392) 57
44
Scholarly Journal of Agricultural Science 3(9) (2013) 374-378
45 سیاستگذاری اقتصادی 5 (9) (1392) 111-127
46 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 66 (1392) 39-68
47 برنامه ریزی و بودجه 18 (2) (1392) 3-22
48 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 12 (1392) 73-101
49 سیاستگذاری اقتصادی 5 (9) (1392) 129-168
50 س2- ش5 (2013) 103-119
51 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2 (5) (1392) 103-119
52
Iranian Economic Review 17 (2013) 1-23
53 فصلنامه علمی- پژوهشی حمل و نقل (4) 1 (1391)