نادر مهرگان

صفحه نخست /نادر مهرگان
نام و نام خانوادگی نادر مهرگان
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نامه مفید (مطالعات و سیاستهای اقتصادی) شماره 105 (1395) 103-123
2 نظریه های کاربردی اقتصاد 3(2) (1395) 1-22
3 سیاستگذاری اقتصادی - دانشگاه یزد - باهمکاری دانشگاه های دیگر 15 (1395) 117-135
4 مجلس و راهبرد 85 (1395) 85-106
5 فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی 22 (1395) 83-100
6 نظریه های کاربردی اقتصاد 2 (1394) 43-60
7 فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 23 (1394) 141-168
8 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 4 (1394) 81-105
9 پژوهشها و سیاستهای اقتصادی - وزارت امور اقتصادی و دارایی 23 (1394) 103-130
10 فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 46 (1394) 107-119
11 اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد 22 (1394) 1-30
12 پژوهشهای اقتصادی (پژوهشهای رشد و توسعه پایدار) 15 (1394) 117-136
13 فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 127 (1393) 3-34
14
European Online Journal of Natural and Social Sciences 4 (2015) 273
15 سیاستهای مالی و اقتصادی 8 (1393) 5-20
16 اقتصاد مسکن 5 (1393) 45-68
17 فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 18 (1393) 131-156
18 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 12 (1393) 233-255
19 تحقیقات اقتصادی 108 (1393) 523-558
20 اقتصاد انرژی ایران 12 (1393) 183-208
21
Asian Journal of Research in Business Economics and Management 4 (2014) 283-296
22 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 10 (1393) 107-125
23 تحقیقات اقتصادی 107 (1393) 411
24 راهبرد اقتصادی 9 (1393) 7
25 سیاستگذاری اقتصادی 11 (1393) 1-33
26
International Journal of Business and Development Studies 6 (2014) 113-125
27 سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی 2 (1393) 1-27
28 نظریه های نوین اقتصادی 2 (1393) 93-122
29 فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان 5 (1393) 1-24
30 اقتصاد مسکن 49 (1393) 11-28
31 اقتصاد اسلامی 53 (1393) 99
32 برنامه ریزی و بودجه 122 (1392) 3
33 سیاستگذاری اقتصادی 10 (1392) 57
34
Scholarly Journal of Agricultural Science 3(9) (2013) 374-378
35 سیاستگذاری اقتصادی 5 (9) (1392) 111-127
36 پژوهشها و سیاست های اقتصادی 66 (1392) 39-68
37 برنامه ریزی و بودجه 18 (2) (1392) 3-22
38 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 12 (1392) 73-101
39 سیاستگذاری اقتصادی 5 (9) (1392) 129-168
40 س2- ش5 (2013) 103-119
41 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2 (5) (1392) 103-119
42
Iranian Economic Review دانشگاه تهران 17 (1392) 1-23
43 فصلنامه علمی- پژوهشی حمل و نقل (4) 1 (1391)