نادر مهرگان

صفحه نخست /نادر مهرگان
نام و نام خانوادگی نادر مهرگان
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی 29 (1396) 17-30
2 رفاه اجتماعی 65 (1396) 69-102
3 نامه مفید (مطالعات و سیاستهای اقتصادی) شماره 105 (1395) 103-123
4 نظریه های کاربردی اقتصاد 3(2) (1395) 1-22
5 سیاستگذاری اقتصادی - دانشگاه یزد - باهمکاری دانشگاه های دیگر 15 (1395) 117-135
6 مجلس و راهبرد 85 (1395) 85-106
7 فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی 22 (1395) 83-100
8 نظریه های کاربردی اقتصاد 2 (1394) 43-60
9 فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه 23 (1394) 141-168
10 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 4 (1394) 81-105
11 پژوهشها و سیاستهای اقتصادی - وزارت امور اقتصادی و دارایی 23 (1394) 103-130
12 فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 46 (1394) 107-119
13 اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد 22 (1394) 1-30
14 پژوهشهای اقتصادی (پژوهشهای رشد و توسعه پایدار) 15 (1394) 117-136
15 فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 127 (1393) 3-34
16
European Online Journal of Natural and Social Sciences 4 (2015) 273
17 سیاستهای مالی و اقتصادی 8 (1393) 5-20
18 اقتصاد مسکن 5 (1393) 45-68
19 فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 18 (1393) 131-156
20 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 12 (1393) 233-255
21 تحقیقات اقتصادی 108 (1393) 523-558
22 اقتصاد انرژی ایران 12 (1393) 183-208
23
Asian Journal of Research in Business Economics and Management 4 (2014) 283-296
24 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 10 (1393) 107-125
25 تحقیقات اقتصادی 107 (1393) 411
26 راهبرد اقتصادی 9 (1393) 7
27 سیاستگذاری اقتصادی 11 (1393) 1-33
28
International Journal of Business and Development Studies 6 (2014) 113-125
29 سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی 2 (1393) 1-27
30 نظریه های نوین اقتصادی 2 (1393) 93-122
31 فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان 5 (1393) 1-24
32 اقتصاد مسکن 49 (1393) 11-28
33 اقتصاد اسلامی 53 (1393) 99
34 برنامه ریزی و بودجه 122 (1392) 3
35 سیاستگذاری اقتصادی 10 (1392) 57
36
Scholarly Journal of Agricultural Science 3(9) (2013) 374-378
37 سیاستگذاری اقتصادی 5 (9) (1392) 111-127
38 پژوهشها و سیاست های اقتصادی 66 (1392) 39-68
39 برنامه ریزی و بودجه 18 (2) (1392) 3-22
40 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 12 (1392) 73-101
41 سیاستگذاری اقتصادی 5 (9) (1392) 129-168
42 س2- ش5 (2013) 103-119
43 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2 (5) (1392) 103-119
44
Iranian Economic Review دانشگاه تهران 17 (1392) 1-23
45 فصلنامه علمی- پژوهشی حمل و نقل (4) 1 (1391)