نادر مهرگان

صفحه نخست /نادر مهرگان
نام و نام خانوادگی نادر مهرگان
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی شیلات ایران 5 (1398) 57-67
2 اقتصاد و الگوسازی 38 (1398) 35-58
3 رویش روانشناسی 38 (1398) 187-192
4 مدیریت آب در کشاورزی 5 (1397) 36-29
5 تحقیقات مدل سازی اقتصادی دوره نهم شماره 34 (1397) 201-254
6 پژوهش و برنامه ریزی روستایی (2)7 (1397) 63 -77
7 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 29 (1396) 17-30
8 رفاه اجتماعی 65 (1396) 69-102
9 مطالعات و سیاست های اقتصادی شماره 105 (1395) 103-123
10 مدلسازی اقتصادی سال6 شماره 24 (1395) 7-40
11 نظریه های کاربردی اقتصاد 3(2) (1395) 1-22
12 سیاستگذاری اقتصادی - دانشگاه یزد - باهمکاری دانشگاه های دیگر 15 (1395) 117-135
13 مجلس و راهبرد 85 (1395) 85-106
14 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 22 (1395) 83-100
15 نظریه های کاربردی اقتصاد 2 (1394) 43-60
16 اقتصاد کشاورزی و توسعه 23 (1394) 141-168
17 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 4 (1394) 81-105
18 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 23 (1394) 103-130
19 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 46 (1394) 107-119
20 اقتصاد و توسعه منطقه ای 22 (1394) 1-30
21 پژوهش های رشد و توسعه پایدار 15 (1394) 117-136
22 برنامه ریزی و بودجه 127 (1393) 3-34
23
European Online Journal of Natural and Social Sciences 4 (2015) 273
24 سیاست های مالی و اقتصادی 8 (1393) 5-20
25 اقتصاد مسکن 5 (1393) 45-68
26 پژوهش های پولی و بانکی 18 (1393) 131-156
27 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 12 (1393) 233-255
28 تحقیقات اقتصادی 108 (1393) 523-558
29 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 12 (1393) 183-208
30
Asian Journal of Research in Business Economics and Management 4 (2014) 283-296
31 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 10 (1393) 107-125
32 تحقیقات اقتصادی 107 (1393) 411
33 راهبرد اقتصادی 9 (1393) 7
34 سیاستگذاری اقتصادی 11 (1393) 1-33
35
International Journal of Business and Development Studies 6 (2014) 113-125
36 سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی 2 (1393) 1-27
37 نظریه های نوین اقتصادی 2 (1393) 93-122
38 سیاست های راهبردی و کلان 5 (1393) 1-24
39 اقتصاد مسکن 49 (1393) 11-28
40 اقتصاد اسلامی 53 (1393) 99
41 برنامه ریزی و بودجه 122 (1392) 3
42 سیاستگذاری اقتصادی 10 (1392) 57
43
Scholarly Journal of Agricultural Science 3(9) (2013) 374-378
44 سیاستگذاری اقتصادی 5 (9) (1392) 111-127
45 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 66 (1392) 39-68
46 برنامه ریزی و بودجه 18 (2) (1392) 3-22
47 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 12 (1392) 73-101
48 سیاستگذاری اقتصادی 5 (9) (1392) 129-168
49 س2- ش5 (2013) 103-119
50 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2 (5) (1392) 103-119
51
Iranian Economic Review 17 (2013) 1-23
52 فصلنامه علمی- پژوهشی حمل و نقل (4) 1 (1391)