محرم منصوری زاده

صفحه نخست /محرم منصوری زاده
محرم منصوري زاده
نام و نام خانوادگی محرم منصوری زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتر - نرم افزار
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ماشین بینایی و پردازش تصویر 6 (1398) 79-88
2 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز 49 (1398) 1345-1357
3
Polish Journal of Soil Science LII/2 (2019) 211-223
4 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 3 (1398) 3-11
5 پردازش و مدیریت اطلاعات 34 (1398) 1155-1185
6 آب و خاک 33 (1398) 131-146
7
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining 7 (2019) 109-119
8
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING 74 (2018) 4910-4927
9
Journal of Information systems and telecommuniction 6 (2018) 95-105
10 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران - انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 10 (1397) 75-88
11
EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 68 (2017) 345–364
12
Journal of Information systems and telecommuniction 16 (2016) 221-231
13
International Journal of Data Mining and Bioinformatics 13 (2015) 197-210
14
JOURNAL OF HYDROLOGY 529 (2015) 872-889
15
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 29 (2015) 766-785
16 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 8 (1393) 121-141
17
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA 100 (2014) 1090-1097
18
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 186 (2014) 1855-1864
19
Iranian Journal of Public Health 43 (2014) 1091-1098
20
journal of research in health science 14 (2014) 157-162
21
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 25 (2014) 470-482