محمد ملک جانی

صفحه نخست /محمد ملک جانی
محمد ملك جاني
نام و نام خانوادگی محمد ملک جانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
PHYSICAL REVIEW D 98 (2018) 063533
2
PHYSICAL REVIEW D 97 (2018) 123525
3
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 477 (2018) 3659-3671
4
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 466 (2017) 3488-3496
5
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 464 (2017) 1192-1201
6
PHYSICAL REVIEW D 96 (2017) 063519
7
The Astrophysical Journal 65 (2017) 843
8
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 465 (2017) 2687-2697
9
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 458 (2016) 3795-3807
10
PHYSICAL REVIEW D 92 (2015) 123513
11
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 360 (2015) 24
12
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 453 (2015) 4148-4158
13
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 447 (2015) 1873-1884
14
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 356 (2015) 129-135
15
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 349 (2014) 967-974