محمد ملک جانی

صفحه نخست /محمد ملک جانی
محمد ملك جاني
نام و نام خانوادگی محمد ملک جانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Astrophysical Journal 900 (2020) 70
2
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 80 (2020) 374
3
European Physical Journal Plus 135 (2020) 429
4
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 491 (2020) 1920
5
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 364 (2019) 118
6
PHYSICAL REVIEW D 100 (2019) 023539
7
PHYSICAL REVIEW D 98 (2018) 063533
8
PHYSICAL REVIEW D 97 (2018) 123525
9
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 477 (2018) 3659-3671
10
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 466 (2017) 3488-3496
11
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 464 (2017) 1192-1201
12
PHYSICAL REVIEW D 96 (2017) 063519
13
Astrophysical Journal 65 (2017) 843
14
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 465 (2017) 2687-2697
15
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 458 (2016) 3795-3807
16
PHYSICAL REVIEW D 92 (2015) 123513
17
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 360 (2015) 24
18
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 453 (2015) 4148-4158
19
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 447 (2015) 1873-1884
20
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 356 (2015) 129-135
21
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 349 (2014) 967-974