کاظم ملازاده

صفحه نخست /کاظم ملازاده
نام و نام خانوادگی کاظم ملازاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه باستانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / باستانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 22 (1398) 123-142
2 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 18 (1397) 63-82
3
Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies 56 (2018) 1-10
4 پژوهش های زبانی سال 9 - شماره 2 (1397) 177-191
5 مرمت و معماری ایران 14 (1396) 91-101
6
Iranian Journal of Archaeological Studies 7 (2017) 45-53
7
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists 3 (2017) 61-71
8 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 10 (1395) 84-100
9 پژوهش های زبانی 14 (1395) 131-150
10 جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام 1 (1395) 79-95
11 پژوهشهای علوم تاریخی 1 (1395) 153-172
12
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists 1 no 2 (2016) 53-70
13 تاریخ اسلام و ایران 28 (1394) 273-300
14 جامعه شناسی تاریخی 1 (1394) 205-225
15 تاریخ اسلام و ایران 110 (1393) 143-165
16 س2- ش2 (2013)
17 دوره 3- ش5141-154