مسعود مکارچیان

صفحه نخست /مسعود مکارچیان
مسعود مكارچيان
نام و نام خانوادگی مسعود مکارچیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی دریا 29 (1398) 91-100
2 مهندسی دریا 28 (1397) 11-20
3 مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران سابق) - دانشگاه صنعتی شریف 34-2 (1397) 73-82
4
International Journal of Physical Modelling in Geotechnics 3 (2018) 117-130
5
Journal of Engineering Geology 11 (2017) 23-52
6 مهندسی عمران مدرس جلد 17 شماره 3 (1396) 103-115
7
International Journal of GEOMATE 12 (2017) 9-16
8 پژوهشنامه حمل و نقل 12 شماره 4 (1394) 12 صفحه
9
Journal of GeoEngineering Vol 10 No. 2 (2015) 45-51