یحیی معروفی مائین بلاغ

صفحه نخست /یحیی معروفی مائین بلاغ
نام و نام خانوادگی یحیی معروفی مائین بلاغ
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مطالعات برنامه درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت مدرسه 7(4) (1398) 100-120
2 مطالعات ناتوانی 8 (1397) 1-6
3 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سال هشتم شماره 23 (1397) 81-116
4 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی – دانشگاه فرهنگیان سال هفتم شماره 18 (1397) 71-98
5 پژوهش در برنامه ریزی درسی 28 (1396) 39-51
6 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 20 (1396) 33-55
7
Southern African Linguistics and Applied Language Studies 35(3) (2017) 299-310
8 تدریس پژوهی 3 (1396) 131-143
9 دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 9 (1396) 69-104
10 دانشنامه ایرانی برنامه درسی محور 7 ارزشیابی (1396) 1-7
11 پژوهش در برنامه ریزی درسی 23 (1395) 89-101
12 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی – دانشگاه فرهنگیان 8 (1395) 61-86
13 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی چهلم (1395) 105-128
14 مطالعات برنامه درسی 38 (1394) 37-60
15 علوم تربیتی سال ششم، شماره 1 (1394) 66-39
16 دانشنامه ایرانی برنامه درسی محور8 (1394) 8-2-2-6
17 پژوهشهای تربیتی - دانشگاه خوارزمی 30 (1394) 121-÷36
18 پژوهش های آموزش و یادگیری شماره 6 (1394) 31-44
19 آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد 20 (1393) 163-178
20 فصلنامه تعلیم و تربیت 120 (1393) 83-104
21 پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی 1 (1393) 14-25
22 مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 4 (1393) 1-18
23 راهبردهای شناختی در یادگیری 2 (1393) 83-96
24 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 4(5) (1393) 33- 54
25 تدریس پژوهی 2 (1392) 15-23
26 رفتار سازمانی در آموزش و پرورش 1 (1392) 19-32
27 س14- ش3 (2013)
28 ش45- س 12 (2013)
29 دوره 2- شماره 2 (2013)
30 دوره2- ش1 (2013) 59-76
31 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 19- ش1 (1391)
32 س18- دوره جدید (2011)
33 س11- ش2 (2011) 101-117
34 مهندسی صنایع و مدیریت دوره 7- ش1 (1390) 29-48
35 س6- ش4 (2011)
36 س3- ش2 (2010)
37 پژوهش علوم انسانی س10- ش26 (1388)
38 پژوهش علوم انسانی س10- ش26 (1388)