صفر معروفی

صفحه نخست /صفر معروفی
صفر معروفي
نام و نام خانوادگی صفر معروفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / هیدرولوژی و منابع آب
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی آبیاری و آب ایران 42 (1399) 107-119
2 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 3 (1399) 301-316
3 دانش آب و خاک 29 (1398) 157-170
4
RENEWABLE ENERGY 145 (2020) 2130-2143
5 آبیاری و زهکشی 13 (1398) 1075-1086
6 آب و خاک 33 (1398) 685-694
7
Environmental Earth Sciences 78 (2019) 377
8 دانش آب و خاک 29 (1398) 213-225
9
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 187 (2019) 220-205
10 Journal of Environmental Studies 45 (2019) 1-15
11
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT site (2019) 109-138
12
WATER RESOURCES MANAGEMENT 33 (2019) 1699-1715
13 مهندسی و مدیریت آبخیز 10 (1397) 659-670
14 پژوهش آب ایران 12 (1397) 27-38
15 WATER RESOURCES MANAGEMENT 33 (2018) 508-493
16
Water 10 (2018) 1-22
17 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 9 (1397) 76-92
18 علوم و مهندسی آبیاری 41 (1397) 167-181
19 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 9 (1397) 295-305
20 پژوهش آب ایران 12 (1397) 25-33
21 Journal of Environmental Studies 43 (2018) 727-742
22
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 25 (2018) 2726-2737
23 مهندسی آبیاری و آب ایران 30 (1396) 172-186
24 آب و خاک 31 (1396) 1497-1510
25 دانش آب و خاک 27 (1396) 211-224
26 مرتع و آبخیزداری 3 (1396) 805-820
27 دانش آب و خاک 27 (1396) 173-186
28 مهندسی آبیاری و آب ایران 29 (1396) 71-82
29 پژوهش آب ایران 13 (1396) 91-103
30 مجله علمی تحقیقات نظام سلامت 2 (1396) 1-16
31 تحقیقات جغرافیایی - خصوصی 125 (1396) 80-92
32 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 15 (1396) 137-146
33 پژوهش های حفاظت آب و خاک 24 (1396) 251-264
34 آب و خاک 31 (1396) 434-448
35 تحقیقات جغرافیایی - خصوصی 32 (1396) 149-162
36 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 333-348
37
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 75 (2017) 2072-2082
38 پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، (1395) 101-118
39 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 1-24
40 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 142 (2016) 1-8
41 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 27 (1395) 15-38
42 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 101-118
43 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 101-118
44 مهندسی آبیاری و آب ایران 23 (1395) 66-77
45 مهندسی و مدیریت آبخیز 8 (1395) 13-27
46 آب و خاک 29 (1394) 1612-1628
47 هواشناسی کشاورزی 3 (1394) 45-54
48
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 119 (2015) 43–54
49 علوم و مهندسی آبیاری 38 (1394) 137-146
50 علوم و مهندسی آبیاری جلد 38 شماره 1 (1394) 71-77
51 دانش آب و خاک جلد 25 شماره 1 (1394) 1-12
52
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 158 (2015) 266-276
53 پژوهش آب در کشاورزی جلد 29 شماره 1 (1394) 75-86
54 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 71-92
55
WATER RESOURCES MANAGEMENT 28 (2014) 5055-5072
56 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 209-226
57 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-16
58 پژوهش آب در کشاورزی 28 (1393) 213-225
59
IRRIGATION AND DRAINAGE 63 (2014) 1-10
60 دانش و خاک 24 (1393) 215-226
61 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 3 (1392) 49-61
62
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839–2854
63
International Journal of Environmental Science and Technology بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست - انجمن محیط زیست ایران 10 (1392) 133-140
64 ش99 (2013) 22-32
65
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839–2854
66
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839-2854
67
WATER RESOURCES MANAGEMENT 2 (2013) 1-18
68 س2- ش6 (2012)
69 پژوهش های خاک 19 (1390) 1
70 پژوهش های حفاظت آب و خاک 18 (1390) 21-42
71
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 103 (2011) 401-412
72 پژوهش های جغرافیای طبیعی 74 (1389) 95-110
73 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 12 (1389) 99-111
74
IRRIGATION SCIENCE 228 (2009) 399-406
75 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16 (1388) 163-169
76 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16(4) (1388) 79-100
77 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16 (1388) 123-140
78 پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه های منطقه غرب کشور 8 (1387) 161-174
79