صفر معروفی

صفحه نخست /صفر معروفی
صفر معروفي
نام و نام خانوادگی صفر معروفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / هیدرولوژی و منابع آب
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دانش آب و خاک 29 (1398) 157-170
2 آبیاری و زهکشی 13 (1398) 1075-1086
3 آب و خاک 33 (1398) 685-694
4
Environmental Earth Sciences 78 (2019) 377
5 دانش آب و خاک 29 (1398) 213-225
6
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 187 (2019) 220-205
7 محیط شناسی 45 (1398) 1-15
8
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT site (2019) 109-138
9
WATER RESOURCES MANAGEMENT 33 (2019) 1699-1715
10 مهندسی و مدیریت آبخیز 10 (1397) 659-670
11 پژوهش آب ایران 12 (1397) 27-38
12 WATER RESOURCES MANAGEMENT 33 (2018) 508-493
13
Water 10 (2018) 1-22
14 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 9 (1397) 76-92
15 علوم و مهندسی آبیاری 41 (1397) 167-181
16 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 9 (1397) 295-305
17 پژوهش آب ایران 12 (1397) 25-33
18 محیط شناسی 43 (1396) 727-742
19
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 25 (2018) 2726-2737
20 مهندسی آبیاری و آب ایران 30 (1396) 172-186
21 آب و خاک 31 (1396) 1497-1510
22 دانش آب و خاک 27 (1396) 211-224
23 مرتع و آبخیزداری 3 (1396) 805-820
24 دانش آب و خاک 27 (1396) 173-186
25 مهندسی آبیاری و آب ایران 29 (1396) 71-82
26 پژوهش آب ایران 13 (1396) 91-103
27 مجله علمی تحقیقات نظام سلامت 2 (1396) 1-16
28 تحقیقات جغرافیایی - خصوصی 125 (1396) 80-92
29 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 15 (1396) 137-146
30 پژوهش های حفاظت آب و خاک 24 (1396) 251-264
31 آب و خاک 31 (1396) 434-448
32 تحقیقات جغرافیایی - خصوصی 32 (1396) 149-162
33 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 333-348
34
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 75 (2017) 2072-2082
35 پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، (1395) 101-118
36 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 1-24
37 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 142 (2016) 1-8
38 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 27 (1395) 15-38
39 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 101-118
40 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 101-118
41 مهندسی آبیاری و آب ایران 23 (1395) 66-77
42 مهندسی و مدیریت آبخیز 8 (1395) 13-27
43 آب و خاک 29 (1394) 1612-1628
44 هواشناسی کشاورزی 3 (1394) 45-54
45
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 119 (2015) 43–54
46 علوم و مهندسی آبیاری 38 (1394) 137-146
47 علوم و مهندسی آبیاری جلد 38 شماره 1 (1394) 71-77
48 دانش آب و خاک جلد 25 شماره 1 (1394) 1-12
49
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 158 (2015) 266-276
50 پژوهش آب در کشاورزی جلد 29 شماره 1 (1394) 75-86
51 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 71-92
52
WATER RESOURCES MANAGEMENT 28 (2014) 5055-5072
53 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 209-226
54 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-16
55 پژوهش آب در کشاورزی 28 (1393) 213-225
56
IRRIGATION AND DRAINAGE 63 (2014) 1-10
57 دانش و خاک 24 (1393) 215-226
58 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 3 (1392) 49-61
59
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839–2854
60
International Journal of Environmental Science and Technology بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست - انجمن محیط زیست ایران 10 (1392) 133-140
61 ش99 (2013) 22-32
62
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839–2854
63
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839-2854
64
WATER RESOURCES MANAGEMENT 2 (2013) 1-18
65 س2- ش6 (2012)
66 پژوهش های خاک 19 (1390) 1
67 پژوهش های حفاظت آب و خاک 18 (1390) 21-42
68
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 103 (2011) 401-412
69 پژوهش های جغرافیای طبیعی 74 (1389) 95-110
70 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 12 (1389) 99-111
71
IRRIGATION SCIENCE 228 (2009) 399-406
72 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16 (1388) 163-169
73 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16(4) (1388) 79-100
74 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16 (1388) 123-140
75 پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه های منطقه غرب کشور 8 (1387) 161-174
76