صفر معروفی

صفحه نخست /صفر معروفی
صفر معروفي
نام و نام خانوادگی صفر معروفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / هیدرولوژی و منابع آب
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 187 (2019) 220-205
2
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT site (2019) 109-138
3
WATER RESOURCES MANAGEMENT 33 (2019) 1699-1715
4 مهندسی و مدیریت آبخیز 10 (1397) 659-670
5 پژوهش آب ایران 12 (1397) 27-38
6 WATER RESOURCES MANAGEMENT 33 (2018) 508-493
7
Water 10 (2018) 1-22
8 علوم و مهندسی آبیاری 41 (1397) 167-181
9 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 9 (1397) 295-305
10 محیط شناسی 43 (1396) 727-742
11
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 25 (2018) 2726-2737
12 مهندسی آبیاری و آب ایران 30 (1396) 172-186
13 آب و خاک 31 (1396) 1497-1510
14 دانش آب و خاک 27 (1396) 211-224
15 مرتع و آبخیزداری 3 (1396) 805-820
16 دانش آب و خاک 27 (1396) 173-186
17 مهندسی آبیاری و آب ایران 29 (1396) 71-82
18 مجله علمی تحقیقات نظام سلامت 2 (1396) 1-16
19 تحقیقات جغرافیایی - خصوصی 125 (1396) 80-92
20 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 15 (1396) 137-146
21 پژوهش های حفاظت آب و خاک 24 (1396) 251-264
22 آب و خاک 31 (1396) 434-448
23 تحقیقات جغرافیایی - خصوصی 32 (1396) 149-162
24 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 333-348
25
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 75 (2017) 2072-2082
26 پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، (1395) 101-118
27 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 1-24
28 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 142 (2016) 1-8
29 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 27 (1395) 15-38
30 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 101-118
31 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 101-118
32 فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب 23 (1395) 66-77
33 مهندسی و مدیریت آبخیز 8 (1395) 13-27
34 آب و خاک 29 (1394) 1612-1628
35 هواشناسی کشاورزی 3 (1394) 45-54
36
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 119 (2015) 43–54
37 علوم و مهندسی آبیاری 38 (1394) 137-146
38 علوم و مهندسی آبیاری جلد 38 شماره 1 (1394) 71-77
39 دانش آب و خاک جلد 25 شماره 1 (1394) 1-12
40
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 158 (2015) 266-276
41 پژوهش آب در کشاورزی جلد 29 شماره 1 (1394) 75-86
42 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 71-92
43
WATER RESOURCES MANAGEMENT 28 (2014) 5055-5072
44 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 209-226
45 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-16
46 پژوهش آب در کشاورزی 28 (1393) 213-225
47
IRRIGATION AND DRAINAGE 63 (2014) 1-10
48 دانش و خاک 24 (1393) 215-226
49 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 3 (1392) 49-61
50
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839–2854
51
International Journal of Environmental Science and Technology بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست - انجمن محیط زیست ایران 10 (1392) 133-140
52 ش99 (2013) 22-32
53
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839–2854
54
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839-2854
55
WATER RESOURCES MANAGEMENT 2 (2013) 1-18
56 س2- ش6 (2012)
57 پژوهش های خاک 19 (1390) 1
58 پژوهش های حفاظت آب و خاک 18 (1390) 21-42
59
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 103 (2011) 401-412
60 پژوهش های جغرافیای طبیعی 74 (1389) 95-110
61 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 12 (1389) 99-111
62
IRRIGATION SCIENCE 228 (2009) 399-406
63 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16 (1388) 163-169
64 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16(4) (1388) 79-100
65 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16 (1388) 123-140
66 پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه های منطقه غرب کشور 8 (1387) 161-174
67