محمد معانی جو

صفحه نخست /محمد معانی جو
محمد معاني جو
نام و نام خانوادگی محمد معانی جو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی اقتصادی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پترولوژی 38 (1398) 1-28
2
JOURNAL OF GEODYNAMICS 132 (2019) 101669-...
3 علوم زمین 111 (1398) 247-256
4
International Journal of Image and Data Fusion 10 (2019) 300-326
5 زمین شناسی ایران 12 (1397) 63-79
6 زمین شناسی اقتصادی 10(2) (1397) 403-424
7
Geopersia 8(2) (2018) 245-259
8 پترولوژی 9 (1397) 21-44
9
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES 107 (2018) 1059-1096
10 زمین شناسی اقتصادی 10 (1396) 267-294
11 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 22 (1396) 1-9
12 پترولوژی 29 (1396) 75-88
13 بلورشناسی و کانی شناسی ایران بیست و پنجم (1396) 295-310
14 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 24 (1395) 503-514
15 پترولوژی 27 (1395) 171-190
16 علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی 97 (1395) 111-124
17 رسوب شناسی کاربردی 7 (1395) 1-17
18
Arabian Journal of Geosciences 9 (2016) 619
19 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 24 (1395) 19-32
20 زمین شناسی اقتصادی 7 (1394) 343-367
21 زمین شناسی اقتصادی 7 (1394) 1-21
22 پترولوژی 21 (1394) 157-176
23 علوم زمین سال 24، شماره 95 (1394) 95-104
24 علوم زمین 24 (1393) 73-80
25 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 21 (1393) 319-329
26 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 22 (1393) 229-242
27 زمین شناسی اقتصادی 6 (1393) 355-374
28 ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 18 (1393) 339-348
29 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 55 (1393) 55-72
30 پژوهش های دانش زمین 5 (1393) 63-74
31 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 24 (1393) 120-129
32 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 16 (1393) 25-38
33 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 000 (1393) 000
34 13 (2013) 27-41
35 دانش زراعت س21- ش2 (1392) 253-266
36 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 21 (2) (1392) 253-266
37
CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY 73 (2013) 181– 196
38 5- ش2 (2013) 175-199