سیدمهدی مسبوق

صفحه نخست /سیدمهدی مسبوق
سيدمهدي مسبوق
نام و نام خانوادگی سیدمهدی مسبوق
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی سال نهم شماره 17 بهار و تابستان 1398 (1398) 59 - 84
2 مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها زمستان 1397 (1397) 21-40
3 زبان پژوهی زمستان 1397 (1397) 83-115
4 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث شماره 9 بهار و تابستان 1397 (1397) 137-161
5 عرفان اسلامی شماره 56 تابستان 1397 (1397) 37-51
6 ادب عربی بهار و تابستان 1397 (1397) 21-37
7 اللغه العربیه و آدابها پردیس قم دانشگاه تهران شماره 36 (1397) 209-232
8 شعر پژوهی شماره 89 بهار 1397 (1397) 175-192
9 پژوهش های ادبی - قرآنی شماره 86 بهار 1397 (1397) 102-127
10 مطالعات ترجمه - خصوصی زمستان 96 شماره 60 (1396) 69-82
11 پژوهش های زبان شناختی قرآن سال 6 شماره 12 (1396) 23-44
12 پژوهش های ادبیات تطبیقی 4 (1396) 123-147
13 پژوهشنامه نقد ادب عربی 15 (1396) 179-216
14 کاوش نامه ادبیات تطبیقی شماره 26 تابستان 1396 (1396) 129-144
15 فرهنگ رضوی شماره نوزدهم (1396) 105-121
16 پژوهشهای نهج البلاغه - بنیاد نهج البلاغه پاییز 96 شماره 54 (1396) 29-44
17 علوم حدیث تابستان 1396 (1396) 27-50
18 پژوهش های ادبی - قرآنی تابستان 1396 (1396) 123-151
19 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث بهار و تابستان 96 (1396) 95-123
20 مجله اللغه العربیه وآدابها- پردیس قم دانشگاه تهران بهار و تابستان 96 (1396) 242-261
21 پژوهشنامه علمی-پژوهشی عرفان بهار و تابستان 96 (1396) 187-204
22 عرفان اسلامی بهار 96 (1396) 131-146
23 پژوهشنامه نهج البلاغه بهار 96 (1396) 21-40
24 زبان و ادبیات عربی شماره شانزدهم (1396) 225-143
25 آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1 (1396) 73-87
26 کهن نامه ادب پارسی شماره اول بهار 1396 (1396) 85-103
27 پژوهشنامه نهج البلاغه 17 (1396) 21-40
28 نقد ادب معاصر عربی سال ششم شماره یازدهم (1395) 23
29 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی شماره 15 زمستان 1395 (1395) 41-61
30 دراسات الادب المعاصر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت شماره 32 زمسالت 95 (1395) 131-153
31 عرفان اسلامی پاییز 95 شماره 49 (1395) 139-157
32 پژوهش های ادبی - قرآنی سال 4 شماره 1 بهار 95 (1395) 114-129
33 آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال سیزدهم شماره اول (1395) 99-125
34 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دوره 3 شماره 5 بهار و تابستان 1395 (1395) 157-184
35 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها دانشگاه سمنان با همکاری دانشگاه تشرین سوریه شماره 22 پاییز و زمستان 1394 (1395) 115-136
36 اللغه العربیه و آدابها پردیس قم دانشگاه تهران سال دوازدهم، شماره 1، سال 2016 (1395) 171-196
37 مطالعات زبان و ترجمه شماره سوم، پاییز 1394 (1395) 55-81
38 تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال 13 شماره 2 تابستان 1395 (1395) 185-208
39 ادبیات پایداری سال هشتم، شماره چهاردهم (1395) 237-259
40 مطالعات زبان و ترجمه شماره یک بهار 1395 (1395) 57-82
41 مشکوه - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی شماره 130 (1395) 25-41
42 مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصیله محکمه شماره 38 بهار 1395 (1395) 1-20
43 جستارهای زبانی دوره 7 شماره 1 پیاپی 29 (1395) 151-172
44 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دوره 2 شماره 4 (1394) 99-120
45 پژوهشنامه ادب غنایی شماره 25 (1394) 133-152
46 پژوهشنامه نهج البلاغه شماره 11 پاییز 94 (1394) 55-66
47 مطالعات ادبیات تطبیقی سال 9 شماره 35 (1394) 81-103
48 فصلیة اضاءات نقدیة ( فصلنامه اضاءات نقدیة سال 5 شماره 18 (1394) 99-120
49 ادبیات عرفانی سال ششم، شماره 11 (1394) 177-206
50 عرفان اسلامی شماره 44 تابستان 94 (1394) 53-78
51 مطالعات ادبیات تطبیقی شماره 34 تابستان 1394 (1394) 69-89
52 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 12 (1394) 13-40
53 ادبیات تطبیقی سال 6 شماره 11 (1393) 401-422
54 زبان و ادبیات عربی شماره 11 پاییز و زمستان 1393 (1393) 53-72
55 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی شماره 34 (1393) 281-310
56 س12- ش9 (2014)
57 فنآوری تولیدات گیاهی س11- ش20 (1392) 255-278
58 مطالعات زبانی بلاغی سال سوم شماره ششم (1391) 123-150
59 س4- ش9 (2012) 160-182
60 پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره 3 شماره 1 (1391) 31-40