محمدحسن مرادی

صفحه نخست /محمدحسن مرادی
نام و نام خانوادگی محمدحسن مرادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS 34 (2019) 4706-4717
2
SUSTAINABLE ENERGY GRIDS & NETWORKS 18 (2019) 1-18
3
Sustainable Cities and Society 16 (2018) 259-269
4
IEEE Transactions on Sustainable Energy 99 (2018) 1-10
5
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (2018) 5323-5334
6 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال 15 ، شماره 4 (1396) 1-9
7 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال 15 ، شماره 4 (1396) 1-11
8 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز 47 (1396) 1677-1689
9
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 154 (2018) 245-256
10 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال 15 ، شماره 3 (1396) 153-165
11
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 151 (2017) 186-196
12 Journal of Renewable and Sustainable Energy 9 (2017) 1-9
13
Renewable and Sustainable Energy Reviews 77 (2017) 821-844
14
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 145 (2017) 122-136
15
Sustainable Cities and Society 32 (2017) 627-637
16
Renewable and Sustainable Energy Reviews 69 (2017) 248-262
17
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه علم و صنعت 13 (1395) 47-56
18
RENEWABLE ENERGY 99 (2016) 315–324
19
RENEWABLE ENERGY 96 (2016) 914-927
20
IEEE Transactions on Smart Grid 7 (2016) 608-616
21
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 77 (2016) 210-220
22
RENEWABLE ENERGY 90 (2016) 430-439
23
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 75 (2016) 236-244
24
IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 11 (2016) 700-707
25
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 34 (2016) 66-74
26
Renewable and Sustainable Energy Reviews 58 (2016) 814-824
27
ISA TRANSACTIONS 61 (2016) 119-128
28
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 78 (2016) 390-400
29
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 73 (2015) 1015-1024
30
RENEWABLE ENERGY 83 (2015) 543-552
31
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 67 (2015) 336-349
32
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 99 (2015) 1-9
33
IEEE Transactions on Smart Grid 6 (2015) 1087-1095
34
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 56 (2014) 241-258
35
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 56 (2014) 75-82
36
International Transactions on Electrical Energy Systems 54 (2014) 101-111
37
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 56 (2014) 117-126
38
RENEWABLE ENERGY 68 (2014) 697-714
39
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH 38/6 (2014) 689-701
40
Renewable and Sustainable Energy Reviews 19 (2013) 433-443
41
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 34 (2012) 66-74