الهه مدرکیان

صفحه نخست /الهه مدرکیان
نام و نام خانوادگی الهه مدرکیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی معدنی
تحصیلات فوق لیسانس / شیمی ـ گرایش معدنی
وبسایت
پست الکترونیک