حسین مددی

صفحه نخست /حسین مددی
نام و نام خانوادگی حسین مددی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / حشره شناسی کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
BULLETIN OF INSECTOLOGY 72 (2019) 273-280
2
Archives of Phytopathology and Plant Protection 51 (2019) 754-778
3
Advances in Food Science 40 (2018) 128-133
4 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 7 (1397) 65-76
5
BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 28 (2018) 171–157
6 گیاه پزشکی -دانشگاه شهید چمران اهواز 40 (1396) 33-47
7
JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY 141 (2017) 88-96
8
Persian Journal of Acarology 5 (2016) 341-350
9 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 4 (1394) 121-129
10
Korean Journal of Applied Entomology 55 (2016) 177-188
11
Journal of Plant Protection Research 55 (2015) 421-428
12
NEOTROPICAL ENTOMOLOGY 44 (2015) 643-650
13
journal of agricaltural science and technology 17 (2015) 1517-1528
14
BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 25 (2015) 1180-1191
15
EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY 112 (2015) 453-459
16 مدیریت آفات کشاورزی 1 (1393) 23-33
17
Polish Journal of Entomology 83 (2014) 281-294
18
Journal of Crop Protection 3(2) (2014) 181-189
19
نامه انجمن حشره شناسی ایران 33 (1393) 77
20 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 3 (1393) 69-77
21 دانش گیاه پزشکی ایران دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان (1393) 89-99
22
Journal of Crop Protection 3 (2014) 181-189
23 تحقیقات آفات گیاهی 4 (1393) 1-10
24
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 106-112
25
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 29-41
26 کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی 2 (1392) 141-150
27 فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی 5- ش1 (1392) 51-59