پژمان محمودی کوهی

صفحه نخست /پژمان محمودی کوهی
نام و نام خانوادگی پژمان محمودی کوهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Parasitology 14 (2019) 646-651
2
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 6(3) (2019) 95-99
3
SMALL RUMINANT RESEARCH 173 (2019) 23-29
4 مجله دامپزشکی ایران 14(3) (1397) 41-49
5
ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 111(12) (2018) 2441-2453
6 مجله دامپزشکی ایران 14 (1397) 55-61
7
Journal of Food Quality and Hazards Control 5(1) (2018) 24-28
8
Veterinary Research Forum 9(1) (2018) 67-72
9 تحقیقات دامپزشکی 72-4 (1396) 499-506
10
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 5(1) (2018) e14249
11
3 Biotech 8(1) (2018) 58-65
12
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 68-4 (2017) 507-512
13
Medical Laboratory Journal 11-6 (2017) 12-17
14
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 124-2 (2017) 379-388
15 تحقیقات دامپزشکی 72-2 (1396) 219-225
16
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 4-2 (2017) e45031
17
Comparative Clinical Pathology 26-4 (2017) 823–830
18
MICROBIAL PATHOGENESIS 105 (2017) 231-234
19 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز 38(6) (1395) 34-41
20
Iranian Journal of Biotechnology بیوتکنولوژی ایران - مرکزملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران 14(4) (1395) 230-235
21 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24(105) (1395) 67-77
22
Archives of hygiene sciences 5 (2016) 302-309
23
Iranian Journal of Ruminants Health Research 1(1) (2016) 11-20
24
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine DOI: 10.15547/bjvm.1007 (2016) DOI: 10.15547/bjvm.1
25
Iranian Journal of Cancer prevention 9(1) (2016) e3752
26
Jundishapur Journal of Microbiology 8(12) (2015) e26727
27 مجله دامپزشکی ایران 11(2) (1394) 86-93
28
Jundishapur Journal of Microbiology 8(3) (2015) e14311
29
VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY 161 (2014) 232–239
30
Jundishapur Journal of Microbiology 6(7) (2013) e7044
31
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 15 (4) (2012) 236−245
32
Comparative Clinical Pathology 18 (2009) 113-118