پژمان محمودی کوهی

صفحه نخست /پژمان محمودی کوهی
نام و نام خانوادگی پژمان محمودی کوهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Veterinary Medicine 14-4 (2020) 362-370
2
International Journal of Enteric Pathogens 8 (2020) 55-59
3 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 2-(3) (1399) 2-12
4
Slovenian Veterinary Research 57 (2020) 5-14
5
International Journal of Enteric Pathogens 8 (2020) 19-24
6
Iranian Journal of Parasitology 14 (2019) 646-651
7
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 6(3) (2019) 95-99
8
SMALL RUMINANT RESEARCH 173 (2019) 23-29
9 مجله دامپزشکی ایران 14(3) (1397) 41-49
10
ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 111(12) (2018) 2441-2453
11 مجله دامپزشکی ایران 14 (1397) 55-61
12
Journal of Food Quality and Hazards Control 5(1) (2018) 24-28
13
Veterinary Research Forum 9(1) (2018) 67-72
14 تحقیقات دامپزشکی 72-4 (1396) 499-506
15
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 5(1) (2018) e14249
16
3 Biotech 8(1) (2018) 58-65
17
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 68-4 (2017) 507-512
18
Medical Laboratory Journal 11-6 (2017) 12-17
19
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 124-2 (2017) 379-388
20 تحقیقات دامپزشکی 72-2 (1396) 219-225
21
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 4-2 (2017) e45031
22
Comparative Clinical Pathology 26-4 (2017) 823–830
23
MICROBIAL PATHOGENESIS 105 (2017) 231-234
24 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز 38(6) (1395) 34-41
25
Iranian Journal of Biotechnology بیوتکنولوژی ایران - مرکزملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران 14(4) (1395) 230-235
26 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24(105) (1395) 67-77
27
Archives of hygiene sciences 5 (2016) 302-309
28
Iranian Journal of Ruminants Health Research 1(1) (2016) 11-20
29
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine DOI: 10.15547/bjvm.1007 (2016) DOI: 10.15547/bjvm.1
30
Iranian Journal of Cancer prevention 9(1) (2016) e3752
31
Jundishapur Journal of Microbiology 8(12) (2015) e26727
32 مجله دامپزشکی ایران 11(2) (1394) 86-93
33
Jundishapur Journal of Microbiology 8(3) (2015) e14311
34
VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY 161 (2014) 232–239
35
Jundishapur Journal of Microbiology 6(7) (2013) e7044
36
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 15 (4) (2012) 236−245
37
Comparative Clinical Pathology 18 (2009) 113-118