امیرحسین محمودی

صفحه نخست /امیرحسین محمودی
نام و نام خانوادگی امیرحسین محمودی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک جامدات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 104 (2019) 545-559
2
MARINE STRUCTURES 66 (2019) 106-120
3
MECHANICS OF MATERIALS 134 (2019) 153-164
4
International Journal of Engineering 32(1) (2019) 112-120
5
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 92 (2018) 327-342
6
INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 137 (2018) 171-181
7 مهندسی مکانیک شریف 33-3 (1396) 133-140
8
MECHANICS OF MATERIALS 114 (2017) 57-68
9
JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN 52(2) (2017) 93-101
10
JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION 44-6 (2016) 2302-2311
11
SURFACE ENGINEERING DOI: 10.1080/02670844.2016.1192336 (2016) 1-10
12
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 158 (2016) 179-193
13
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 657 (2016) 309-321
14
Materials and Design 90 (2016) 478-487
15
International Journal of Engineering 28-9 (2015) 1368-1374
16
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING 134 (2015) 1-10
17
JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION 43-1 (2015) 1-9
18
EXPERIMENTAL MECHANICS 54 (2014) 1237–1246
19
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING 57 (2013) 36-42