سیدداود محمدی کهنگی

صفحه نخست /سیدداود محمدی کهنگی
سيدداود محمدي كهنگي
نام و نام خانوادگی سیدداود محمدی کهنگی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی مهندسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زمین شناسی مهندسی 2 (1398) 298-316
2
International Journal of Sediment Research 34 (2019) 226-239
3 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران 12 (1398) 1-17
4
Environmental Earth Sciences 78:208 (2019) 1-14
5 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره 11 شماره 1 (1397) 19-35
6
Arabian Journal of Geosciences 11 (2018) 1-14
7 زمین شناسی مهندسی 12 (1397) 293-314
8 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 4 (1396) 190-207
9 جغرافیا و توسعه 43 (1395) 191-209
10 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران جلد 8 و شماره 3 و 4 (1394) 1-16
11
WASTE MANAGEMENT & RESEARCH Vol 34, Issue 5 (2016) 1-11
12
Acta Geotechnica Slovenica 13 (2016) 77-87
13
Bulletin of Engineering Geology and the Environment DOI 10.1007/s10064-015-0797-7 (2015) DOI 10.1007/s10064-0
14 مهندسی عمران مدرس 15 (1394) 223-233
15
Arabian Journal of Geosciences 8 (2015) 10845–10858
16 علوم زمین 95 (1394) 135-140
17
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 74 (2015) 827-843
18
Arabian Journal of Geosciences 8 (2015) 3893-3904
19 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران 1-2 (1393) 43-58
20 دوره14- ش4 (2014) 53-63
21 5- ش 3و4 (2012) 67-80