یعقوب محمدی فر

صفحه نخست /یعقوب محمدی فر
يعقوب محمدي فر
نام و نام خانوادگی یعقوب محمدی فر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه باستانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / باستان شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات باستان شناسی پارسه سال سوم شماره 9 (پیاپی 303، پاییز 1398) (1398) 39 -58
2
Iran 6 (2019) 1-13
3
ANTIQUITY Access Volume 93, Issue 367 February 2019 (2019) e6 (2019): 1–5
4 مدیریت شهری شماره 51 (1397) 5-20
5 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان دوره 8 شماره 17 (1397) 7-26
6 Parthica 20 (2018) 1-10
7
VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY https://doi.org/10.1007/s00334-018-0675-x (2018) 1-15
8 مرمت و معماری ایران 14 (1396) 91-101
9
Iranica Antiqua 52 (2017) 363-369
10 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان سال 7 شماره 14 (1396) 25-37
11 مطالعات تاریخ فرهنگی سال 8 شماره 32 (1396) 81-103
12 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان سال 7 شماره 12 (1396) 151-174
13 مسکن و محیط روستا 156 (1395) 97-110
14 پژوهش های زبانی 14 (1395) 131-150
15 پیام باستان شناس سال سیزدهم شماره بیست و پنجم (1395) 69-87
16 پژوهش های زبانی دوره 7 شماره 2 (1394) 117-129
17
Iranica Antiqua L-50 (2015) 231-148
18 مطالعات تطبیقی هنر 5 (1394) 63-79
19
arts 4 (2015) 61-67
20 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 64 (1394) 223-250
21
International Journal of Archaeology 3 (2015) 17-21
22
Bioarchaeology of the Near East 9 (2015) 61-68
23 پژوهش های زبانی 10 (1393) 149-165
24 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 7 (1393) 133-152
25
Rock art research 1 (2014) 1-4
26 باستان شناسی و تاریخ هنر شرق باستان 1 (1393) 61-68
27 باستان شناسی و تاریخ هنر شرق باستان 1 (1393) 56-63
28 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی 16 (1393) 99-108
29 پژوهش های ایرانشناسی 2 (1393) 93-113
30 ادبیات تطبیقی سال 5 شماره 9 (1392) 237-256
31 س4- ش16 (2013) 113-132
32 هنر و فن س1- ش1 (1392) 65-79
33 دوره 3- ش4 (2013) 57-76
34 پژوهش های زبانی 10 (1391) 239-256
35 س8 (2012)