مریم محمدی

صفحه نخست /مریم محمدی
نام و نام خانوادگی مریم محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه باستانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / باستان شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران دوره 12،شماره 1 (1399) 139-159
2 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 17 (1397) 221-241
3 اورمزد 39 (1396) 6
4 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان دوره 6 شماره 11 (1395) 135-150
5
International Journal of Archaeology 4 (2016) 7-11
6
The Journal of Humanities 22 (2015) 35-51
7 دوره 3- ش5141-154