عبدالمجید محمدزاده

صفحه نخست /عبدالمجید محمدزاده
نام و نام خانوادگی عبدالمجید محمدزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / میکروب شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 73 (2020) 101558-...
2
Iranian Journal of Veterinary Medicine 14-4 (2020) 362-370
3
Slovenian Veterinary Research 57 (2020) 5-14
4
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 6(3) (2019) 95-99
5 مجله دامپزشکی ایران 14(3) (1397) 41-49
6
ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 111(12) (2018) 2441-2453
7 مجله دامپزشکی ایران 14 (1397) 55-61
8
Comparative Clinical Pathology 27 (2018) 1017–1022
9
Journal of Food Quality and Hazards Control 5(1) (2018) 24-28
10 تحقیقات دامپزشکی 72-4 (1396) 499-506
11
ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 65(3) (2018) 345-359
12
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 5(1) (2018) e14249
13
3 Biotech 8(1) (2018) 58-65
14
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 68-4 (2017) 507-512
15
Medical Laboratory Journal 11-6 (2017) 12-17
16
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 124-2 (2017) 379-388
17 تحقیقات دامپزشکی 72-2 (1396) 219-225
18
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 4-2 (2017) e45031
19
Comparative Clinical Pathology 26-4 (2017) 823–830
20
MICROBIAL PATHOGENESIS 105 (2017) 231-234
21 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز 38(6) (1395) 34-41
22 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24(105) (1395) 67-77
23
Archives of hygiene sciences 5 (2016) 302-309
24 زیست شناسی جانوری تجربی دانشگاه پیام نور مرکز تهران با همکاریانجمن فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران 5(1) (1395) 71-81
25
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine DOI: 10.15547/bjvm.1007 (2016) DOI: 10.15547/bjvm.1
26 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 23 (1394) 202-208
27 (2015)
28 نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) 103 (1393) 8-13
29
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 247 (2014) 16-24
30
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2014) 162-174
31
Veterinary Research Forum 5 (2014) 65-68
32 دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (1392)