عبدالمجید محمدزاده

صفحه نخست /عبدالمجید محمدزاده
نام و نام خانوادگی عبدالمجید محمدزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / میکروب شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 6(3) (2019) 95-99
2 مجله دامپزشکی ایران 14(3) (1397) 41-49
3
ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 111(12) (2018) 2441-2453
4 مجله دامپزشکی ایران 14 (1397) 55-61
5
Comparative Clinical Pathology 27 (2018) 1017–1022
6
Journal of Food Quality and Hazards Control 5(1) (2018) 24-28
7 تحقیقات دامپزشکی 72-4 (1396) 499-506
8
ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 65(3) (2018) 345-359
9
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 5(1) (2018) e14249
10
3 Biotech 8(1) (2018) 58-65
11
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 68-4 (2017) 507-512
12
Medical Laboratory Journal 11-6 (2017) 12-17
13
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 124-2 (2017) 379-388
14 تحقیقات دامپزشکی 72-2 (1396) 219-225
15
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 4-2 (2017) e45031
16
Comparative Clinical Pathology 26-4 (2017) 823–830
17
MICROBIAL PATHOGENESIS 105 (2017) 231-234
18 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز 38(6) (1395) 34-41
19 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24(105) (1395) 67-77
20
Archives of hygiene sciences 5 (2016) 302-309
21 زیست شناسی جانوری تجربی دانشگاه پیام نور مرکز تهران با همکاریانجمن فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران 5(1) (1395) 71-81
22
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine DOI: 10.15547/bjvm.1007 (2016) DOI: 10.15547/bjvm.1
23 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 23 (1394) 202-208
24 (2015)
25 نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) 103 (1393) 8-13
26
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 247 (2014) 16-24
27
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2014) 162-174
28
Veterinary Research Forum 5 (2014) 65-68
29 دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (1392)