حسین محققی

صفحه نخست /حسین محققی
حسين محققي
نام و نام خانوادگی حسین محققی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 18, بهمن 1398, (1398) 1128-1115
2 تدریس پژوهی دوره 7، شماره 3، پاییز 1398 (1398) 1-28
3
Journal of Postgraduate Medical Institute 33(4) (2019) 299-303
4 روانشناسی سال بیست سوم ،شماره 3 (1398) 286-302
5 پژوهش های نوین روانشناختی پیاپی 54 (1398) 273-292
6 روانشناسی تربیتی سال پانزدهم، شماره پنجاه و دو، تابستان1398 (1398) 217-237
7 مطالعات روان شناختی سال پانزدهم، شماره دو، تابستان 1398 (1398) 7تا24
8 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی دوره سیزدهم ، شماره 52 (1398) 1-16
9 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان سال 26 شماره 6 (1397) 377-388
10 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان سال 26 شماره 5 (1397) 314-306
11 پژوهش های نوین روانشناختی سال 13، شماره 50 (1397) 199-224
12
The International Journal of Indian Psychology 6 (2018) 1-8
13 پژوهش های نوین روانشناختی سال دوازدهم ، شماره 46 تابستان 1396 (1396) 147-158
14 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 45 (1396) 37-45
15 پژوهشنامه نهج البلاغه 18 (1396) 15-31
16 پژوهش در برنامه ریزی درسی چهاردهم (1396) 67-80
17 فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی سال هفتم شماره 26 (1396) 133-147
18 جامعه شناسی کاربردی شماره 64 (1395) 117-132
19 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی 12(41) (1395) 163-184
20 مطالعات روانشناسی تربیتی بهاروتابستان 1395 شماره 23 (1395) 159-172
21 مطالعات روانشناسی بالینی سال ششم، شماره بیست و سوم (1395) 83-96
22 راهبردهای شناختی در یادگیری سال چهارم – شماره ششم (1395) 129-119
23 شناخت اجتماعی سال پنجم، شماره 1، (پیاپی 9) (1395) 18-32
24 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دورةپنجم، شمارة چهارم، بهار 95 ، (1395) 190-169
25 اعتیاد پژوهی سال نهم، شماره سی و ششم، زمستان 94 (1394) 9-18
26 فصلنامه کودکان استثنایی سال پانزدهم شماره 3 پیاپی 57 پاییز 1394 (1394) 55-67
27
Environment Conservation Journal 16 (2015) 326-333
28 پژوهش در برنامه ریزی درسی 45 (1394) 29-41
29 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست و دوم، شماره یکم، فروردین 93 (1393) 16-24
30 فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی شماره هفدهم، سال پنجم، زمستان 93 (1393) 19-33
31 فصلنامه روان شناسی و دین سال هفتم، شماره سوم، پیاپی27، پاییز 93 (1393) 109-121
32 پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره سال 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 (1393) 143-156
33 روانشناسی مدرسه دوره ی 3، شماره1، بهار 93 (1393) 131-145
34 فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی 13 (1393) 115-97
35 دوره سوم-شماره1 (2013) 39-54
36 فصلنامه افراد استثنایی (3) 9 (1392) 21-32
37 مهندسی صنایع و مدیریت دوره9-شماره1 (1392) 156-180
38 دوره21-شماره1 (2013) 70-77
39 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان سال11، شماره 3، پاییز 92 (1392) 159-192
40 پژوهش علوم انسانی سال 13-شماره 32 (1391) 69-84
41 پژوهش علوم انسانی سال 12- شماره 30 (1390) 53-68