حسن محسنی

صفحه نخست /حسن محسنی
نام و نام خانوادگی حسن محسنی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی (گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مکانیک سنگ ایران دوره اول شماره 4 (1398) 51-61
2 علوم زمین سال 29 شماره 113 (1398) 211-220
3 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی سال 13 شماره 25 (1398) 1-25
4
Geopersia 9 (1) (2019) 89-109
5 پژوهش های دانش زمین 37 (1398) 129-142
6
Environmental Earth Sciences 78 (2019) 297
7
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 176 (2019) 27-42
8 فصلنامه کواترنری ایران 5 (1398) 105-124
9 اکتشاف و تولید نفت و گاز - شرکت ملی نفت ایران 163 (1397) 49-53
10 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی XX (1397) XX
11 علوم زمین 109 (1397) 67-82
12 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 71 (2) (1397) 43-68
13
CARBONATES AND EVAPORITES 34 (1) (2018) 115-132
14
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 167 (2018) 447-457
15 رسوب شناسی کاربردی 5 (10) (1396) 44-64 DOI: 10.22084/
16 تحقیقات مرتع و بیابان ایران 24 (4) (1396) 897-906
17
Environmental Earth Sciences 76 (2017) DOI 10.1007/s12665-0
18 رخساره های رسوبیJournal of Engineering Geology 8 (2) (1396) 236-255
19
Geotechnical and Geological Engineering 1 (2017) DOI 10.1007/s10706-0
20 علوم زمین 104 (1396) 297-308
21 رسوب شناسی کاربردی 5 (9) (1396) 1-20
22 Geopersia 7 (2017) 103-116
23
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 145 (2017) 28-41
24
Geopersia 7 (1) (2017) 55-69
25
JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE 25 (2017) 41-55
26 پژوهش های دانش زمین 27 (1395) 83-107
27 رسوب شناسی کاربردی 5 (1395) 71-83
28 رسوب شناسی کاربردی 7 (1395) 1-17
29
Geotechnical and Geological Engineering 34 (2016) 121-136
30
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 75 (2016) DOI 10.1007/s10064-0
31
Arabian Journal of Geosciences 9 (2) (2016) 1-21
32 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 59 (2) (1394) 51-66
33
Geopersia 5 (2) (2015) 111-123
34 رسوب شناسی کاربردی 4 (1394) 75-89
35 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 23 (1) (1394) 43-54
36
GEOMORPHOLOGY 234 (2015) 64-79
37 زمین شناسی مهندسی 8 (1393) 2463-2486
38 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 55 (1393) 55-72
39
رسوب شناسی کاربردی 2 (1392)
40 رسوب شناسی کاربردی 2 (1392)
41 رسوب شناسی کاربردی 2 (1392) 68-81
42 رخساره های رسوبیJournal of Engineering Geology 6 (1) (1392) 31-48
43 (6) 1 (2013) 31-48
44
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES 102 (5) (2013) 1337-1355
45 ش 7 (2013)
46
Journal of Engineering Geology 6 (2013) 1
47 رسوب شناسی کاربردی 1 (1391)