فریبا محسن زاده

صفحه نخست /فریبا محسن زاده
نام و نام خانوادگی فریبا محسن زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی بهداشت محیط
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، تهران - 31 مرداد تا 02 شهریور 1397
2
بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، تهران - 31 مرداد تا 02 شهریور 1397
3
بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، تهران - 31 مرداد تا 02 شهریور 1397
4 نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، تبریز - 09 تا 11 شهریور 1395
5 نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، تبریز - 09 تا 11 شهریور 1395
6 نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، تبریز - 09 تا 11 شهریور 1395
7 نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، تبریز - 09 تا 11 شهریور 1395
8 نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، تبریز - 09 تا 11 شهریور 1395
9 اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت و پاک - ایران، تهران - 12 آذر 1392
10 نخستین همایش ملی زیست پالایی - ایران، تهران - 12 و 13 آذر 1392
11 نخستین همایش ملی زیست پالایی - ایران، تهران - 12 و 13 آذر 1392
12 نخستین همایش ملی زیست پالایی - ایران، تهران - 12 و 13 آذر 1392
13 شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط - ایران، تبریز - 09 تا 11 مهر 1392