فریبا محسن زاده

صفحه نخست /فریبا محسن زاده
نام و نام خانوادگی فریبا محسن زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی بهداشت محیط
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 حسن رمضانی عبدالکریم چهرگانی راد فریبا محسن زاده 1397/11/25
2 الهام قاسمی نور عبدالکریم چهرگانی راد نیره تنعمی 1397/11/22
3 مرضیه اسد عبدالکریم چهرگانی راد حسن ساری خانی 1397/11/17
4 فایزه چراغی عبدالکریم چهرگانی راد --- 1397/10/01
5 زهره شیرخانی عبدالکریم چهرگانی راد منصور غلامی 1397/07/07
6 مریم علیخانی فرد عبدالکریم چهرگانی راد --- 1397/06/27
7 لیلا آهنگران عبدالکریم چهرگانی راد --- 1396/11/17
8 سمیه زندیه امامزاده عباسی عبدالکریم چهرگانی راد --- 1395/11/19
9 سمانه معتبرنیا عبدالکریم چهرگانی راد حسن باب الحوائجی 1394/06/29
10 سمانه فرزان عبدالکریم چهرگانی راد فریبا محسن زاده 1394/06/29