فریبا محسن زاده

صفحه نخست /فریبا محسن زاده
نام و نام خانوادگی فریبا محسن زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی بهداشت محیط
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فرآیند و کارکرد گیاهی 8 (1398) 121-135
2
Journal of Advances in Environmental Health Research 7 (2019) 233-240
3
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1155 (2018) 196-204
4
Toxicology and Environmental Health Sciences 10 (2018) 123-131
5
Toxicology and Environmental Health Sciences 10 (2018) 1-11
6 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 31 (1397) 1-9
7
POLYHEDRON 127 (2018) 345–354
8 پژوهش های سلولی و مولکولی 30(1) (1396) 136-146
9
Journal of Advances in Environmental Health Research 5 (2017) 114-122
10
POLYHEDRON 129 (2017) 189–198
11
INORGANICA CHIMICA ACTA 458 (2017) 77–83
12 پژوهش های سلولی و مولکولی 29 (1395) 321-330
13 آب و خاک 30 (1395) 1543-1555
14
Proceedings of the National Academy of Sciences, India. Section B 23 (2016) 3-13
15 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 7 (1395) 32-19
16 Biological Journal of Microorganisms 4 (2015) 145-154
17
TRANSITION METAL CHEMISTRY 40 (2015) 715-722
18
Research in Molecular Medicine 3 (2015) 28-32
19 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 6 (1394) 71-86
20
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2015) 1665-1675
21 یافته های نوین در علوم زیستی 2 (1393) 67-76
22 فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل 4 (1393) 1015-1020
23 مجله زیست شناسی ایران 27 (1393) 544-556
24 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 5 (1393) 185-194
25
Environmental Science An Indian Journal 9 (2014) 438-444
26
Avicenna Journal of Medical Biochemistry 2 (2014) 1-5
27
INDIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 10 (2014) 1361-1367
28 Journal of Medicinal Plants 13 (2014) 73-83
29 مجله زیست شناسی ایران 27 (1393) 406-417
30
Pharmacognosy Research 6 (2014) 199-203
31
TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 96 (2014) 84-93
32
International Bulletin Water resources and Development 2 (2014) 21-29
33 4- ش4 (2014) 397-405
34
Journal of Cell and Molecular Research 6 (2014) 13-21
35 4-ش4 (2014) 397-405
36
Drogue Research 64 (2014) 1-5
37
Journal of Environmental Health Science & Engineering 12 (2014) 2-7
38 س5- ش16 (2013) 55-68